خانمها منعي براي اقامت مجردي ندارند

Jahan e-Sanat - - News -

مع//اون گردش//گري در واكنش به اجراي سليقهاي دستور »منع قانوني اقامت زن//ان تنه//ا ي//ا مج//رد در هتلها« گفت: اين سازمان هي//چ محدوديت//ي ب//راي حضور بانوان به هر ش//كلي، در اماكن اقامتي قائل نيست و دس//توري در اين راس//تا صادر نكرده است.

مرتضي رحمانيموحد - معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري - كه از اجراي سليقهاي اين دستور كه سال 1378 از سوي اداره اماكن نيروي انتظامي اباغ شده بياطاع بوده است، به ايسنا گفت: غير از گزارش رس//انهاي، تاكنون هيچ گزارش مكتوب//ي از اين نوع برخورد هتلها با زنان نداشتهايم، بايد استانها گزارش كتبي بدهند كه دستورالعملي در تناقض با اين ديدگاه وجود دارد تا ما براي رفع آن با دستگاه مربوطه وارد صحبت شويم.

او در عين حال يادآور شد: از منظر سازمان متولي )ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري(، هيچ محدوديتي براي حضور و اقامت بانوان مجرد يا تنها در مراكز اقامتي وجود ندارد و دستور يا بخشنامهاي در اين راستا اباغ نكردهايم. همانطور ك//ه يك مرد مج//رد حق دارد در هتل اقامت كند، يك خانم مج//رد يا تنها هم اين حق را دارد. تفكيك و نيتخواني اين موضوع كار دستگاه تخصصي نيست.

معاون گردشگري افزود: اگر بخشهاي ديگر در اين مورد احساس وظيفه ميكنند بايد با ما )سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري( هماهنگ باشند تا ملي و يكپارچه به راهحل مشترك برسيم. اينطور نباشد كه هر دستگاهي بنا به سليقه خود و موضوعاتي كه در زمانهاي خاص اتفاق ميافتد، فعاليت اقامتگاههاي گردشگري را تحت تاثير قرار دهد.

رحمانيموحد درباره مذاكره با نيروي انتظامي براي بازداري از برخوردهاي سليقهاي در اقامتگاهها، بيان كرد: تا زماني كه گزارش مكتوبي در اين باره به معاونت گردش//گري نرس//د، نميتوان با اين نهاد وارد مذاكره و صحبت شد.

اداره اماكن نيروي انتظامي در س//ال 78 بخشنامه خود را درباره اينكه »زنان تنها و بدون محارم بايد با نامه اين اداره در اماكن اقامتي پذيرش شوند« لغو كرد اما با گذشت دو دهه از ملغي شدن آن دستور همچنان برخوردهاي سليقهاي در برخي ش//هرها و اقامتگاهها باعث شده اقامت اين زنان با محدوديت و چالش روبهرو شود.

اين در حالي اس//ت كه رييس وقت اماكن عمومي نيروي انتظامي در اظهارنظري گفته بود: »هيچ هتل يا مركز اقامتي حق ندارد براي پذيرش خانمها درخواست نامه كتبي از اماكن كند و اصا چنين چيزي وجود ندارد كه هتلها زنان را بدون نامه از اماكن نپذيرند».

ول//ي تيموري- مديركل دفتر نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري- نيز اظهار كرده بود: »سالهاست اين بخشنامه باط//ل ش//ده و لزومي ندارد ب//ه آن در دس//تورالعملها و ش//يوهنامههاي جدي//د پرداخته ش//ود. اي//ن برخوردهاي س//ليقهاي در برخ//ي اماكن اقامتي ني//ز از »عدم آگاهي« ناشي ميشود».

مهدي نريماني- عضو هياتمديره جامعه هتلداران ايران نيز به تازگي اعام كرده است: »اقامت زنان تنها و مجرد در هتلها و مهمانسراها هيچ منع قانوني ندارد.« با اين حال اما دستورها، همچنان سليقهاي اجرا ميشود، بدون آنكه سازمان يا نهادي پاسخگوي عواقب آن باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.