فروش 174 ميليون دالري فيلم »تام كروز« در هفتهنخست

Jahan e-Sanat - - News -

فيلم اكشن و ماجراجويانه »موميايي« با بازي تام كروز در اولينهفتهنمايشبهفروش471 ميليوندالريدرسينماهاي جهان دست يافت.

ب//ه گزارش ورايتي، اين فيلم به كارگرداني الكس كورتزمن كه در واقع نسخهاي جديد از فيلم اصلي »موميايي« محصول س//ال 1932 است، با فروش آغازين 174 ميليون دالري خود، مجموع فروش جهاني كمپاني يونيورسال در سال 2017 را به سه ميليارد دالر رساند.

»مومياي//ي« با بازي تام كروز، س//وفيا بوتا، آنابل واليس و جيك جانسون در اولين هفته نمايش در گيشه بينالملل در 63 كشورخارجيرويپردهرفتو8/141 ميليوندالرفروخت تا با احتساب 32 ميليون دالري كه در گيشه آمريكاي شمالي كسبكرد،فروشجهاني471ميليوندالريدرهفتهنخست اكران براي يونيورسال رقم زد.

اين پنجمين باري است كه كمپاني ديزني مجموع فروش جهان//ي خود را در يك س//ال از مرز س//ه ميلي//ارد دالر عبور ميدهد.

اين فيل//م پرفروشترين فيلم تام كروز در هفته نخس//ت اكران بوده اس//ت كه 52/2 ميلي//ون دالر از فروش خود را در سينماهاي چين كسب كرده و همچنين 17/8 ميليون دالر در كره جنوبي، 7/6 ميليون دالر در مكزيك و 4/9 ميليون دالر نيز در سينماهاي تايوان فروخته است و از اين هفته در كشورهاي فرانسه، سوييس، يونان و پس از آن نيز در سينماهاي مصر و ژاپن نيز روي پرده خواهد رفت.

اينفيلماحيايمجموعهفيلمهاي»موميايي«استكهنسخه اصلي آن در سال 1932 ساخته شد و سه فيلم ديگري كه در ادامه آن ساخته شد.

تام كروز در نس//خه سال 2017 فيلم »موميايي« در نقش شكارچي گنج ايفاي نقش ميكند كه حيات مجددي به يك شاهزاده باستاني با بازي سوفيا بوتا در عصر حاضر ميبخشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.