تسليبخشيهايفلسفه

Jahan e-Sanat - - News -

اَلَن دو باتن نويس//نده، فيلس//وف و مجري تلويزيون ساكن بريتانياست. كتابهاي او موضوعات مختلفي را به شيوهاي فلسفي با تاكيد بر ارتباط آن با زندگي روزمره بررسي ميكند. او دوره دكتراي فلسفه را در دانشگاه هاروارد آغاز كرد ولي براي نوشتن آثار فلسفي به زبان ساده، آن را نيمهكاره رها كرد. دو باتن در سال7991 كتاب »چگونه پروست ميتواند زندگي شما را دگرگرن كند« را منتشر كرد. پس از آن »وضعيت بيقراري« در سال 2004 و »معماري شادماني« دو سال پس از آن روانه بازار شد. اين نويسنده، فيلسوف و مجري تلويزيون كه در كارهايش روي مفاهيم زندگي روزمره تمركز دارد، در سال 2008 يكي از اعضاي موسس »مدرسه زندگي« بود؛ موسسهاي ابداعي كه در آن روي هوش احساسي افراد كار ميشود.

حدود يك س//ال قبل گاردين در گزارش//ي فهرس//ت كتابهاي تاثيرگذار در زندگي نويسندگان مشهور را منتشر كرد؛ يكي از اين چهرهها آلن دو باتن بود. دوباتن در اين گزارش پنج كتابي را كه بيشترين تاثير را روي او گذاشتهاند، معرفي كرده است: »اسطورهشناسيها« نوشته »روالن بارت«، »قبر ناآرام« نوشته »سيريل كونولي«، »نامههايي از يك رواقي« نوشته »سنكا«، »مقاالت« نوشته »آرتور شوپنهاور«، »درجستوجوي زمان از دسترفته« نوشته »مارسل پروست« از جمله اين كتابها هستند.

او بيش از 20 جلد كتاب دارد كه هشت تاي آنها به زبان فارسي ترجمه شده است و در بازار كتاب وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.