اهرمهاي كنترل استراتژيك

Jahan e-Sanat - - News -

كت//اب »اهرمه//اي كنت//رل اس//تراتژيك« نوش//ته راب//رت سايمونز، ترجمه دكتر سيدمحمد اعراب//ي، دكتر رحيم زارع و دكتر س//يدعليرضا هاش//مي، در 244 صفحه از تازههاي انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي در س//ال 1396 است.

اين كتاب بر اساس تئوريهاي كنترلاستراتژيك،الگويييكپارچه و پويا از اين چهار اهرم و نحوه بهكارگيري آن را در هفت فصل ارائه ميدهد. در پيشگفتار اين كتاب نوشته شده است: »سازمان موجودي زنده، چندوجهي و پوياس//ت كه مناب//ع را به اهداف بهرهوري،خاقيتونوآوريوكيفيتزندگيپايدارتبديلميكند. پوياييهاي ارزش س//از، استراتژيساز و رفتارساز به تنشهاي سازمانينظير:1-فرصتهاينامحدودومحدوديتتوجهسازماني -2 استراتژيهاي مورد انتظار و استراتژيهاي نوظهور و -3 نفع شخصي و ميل به مشاركت كاركنان منجر ميشوند.

مدي//ران موفق با تكيه ب//ر تئوريها، الگوه//ا و راهكارهاي استراتژيك و عملياتي بايد اين تنشها را تلفيق و متوازن كنند تا امكان كنترل برنامهريزي استراتژيك و اجراي استراتژيك فراهم شود.سيستمهايباورها،سيستمهايمرزها،سيستمهايكنترل تشخيصيوسيستمهايكنترلتعامليچهاراهرممتداخلكنترل استراتژيكبرايمديريتتنشهايسازمانيهستند.سيستمهاي باورها و سيستمهاي كنترل تعاملي فضاي فرصتهاي سازمان را گسترشدادهوتعيينميكنند.سيستمهايمرزهاوسيستمهاي كنترل تشخيصي بر فضاي محدوديتهاي سازمان توجه دارند و متمركز هستند.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.