رابطه جرمي كوربين با صداوسيما!

Jahan e-Sanat - - News -

هومنجعفري-احتماال يكي از داليلي كه در انتخابات پارلماني بريتانيا مردم به حزب آقاي كوربين راي دادند اين اس//ت كه آنجا ماهواره دارند و پرست//يوي نگاه نميكنند! اگر نگاه ميكردند، احتماال شكست حزب آقاي كوربين قطعيبود.درحقيقتكميدراينموردتحقيق كرديم و ديديم ايشان تنها نامزد انتخاباتي بوده كه صداوسيما ازش حمايت كرده و طرف راي آورده! بقيه يكطوري انتخابات را باختند كه ديگر رويشان نشد در انتخابات بعدي نامزد شوند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.