دعاى روز هجدهم ماه مبارك رمضان

Jahan e-Sanat - - News -

خدايا مرا در اين ماه به بركتهاي سحرهايش آگاه كن، و دلم را با روشنايي انوارش روشني بخش و تمام اعضايم را به پيروي آثارش بگمار، به نورت اي نوربخش دلهاي عارفان.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.