معیشتبازنشستگانرادریابید

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - Kiamehr_gh@yahoo.com

غالمرضاکیامهر آمار نشان ميدهد كه در دول//ت يازدهم اقدامات نس//بتا خوبي در زمين//ه همت//رازي حقوق بازنشستگان اعم از لش//كري و كشوري انجام شده و به افزايش سنواتي حقوق اين قشر جامعه تا حدودي توجه نشان داده شده است اماباكمالتاسفبايدگفتبهدليلرشدشتابان هزينه زندگي با وجود تكرقمي شدن نرخ تورم و ب//اال رفتن خط فقر، بازنشس//تگان خصوصا بازنشستگان تحت پوشش تامين اجتماعي در شرايط اقتصادي بسيار دشوار زندگي ميكنند. اينها همان كساني هستند كه موي خود را در راه خدمت به كشور و جامعه سپيد كرده و در پايان س//ه، چهار دهه خدمت در سازمانها و شركتهاي دولتي و بخشخصوصي وقتي به اصطالح رايج در ادبيات اجتماعي ما به »افتخار« بازنشستگي! نايل ميآيند، به جاي استراحت و تفريح و مطالعه و س//ير و سفر و پرداختن به فعاليتهاي دلخواهي كه در سالهاي اشتغال به خدمت فرصت انجام آن را نداشتهاند بايد تازه به فكر پيدا كردن كاري باشند تا با درآمد حاصل از آن،كمبودهايمعيشتيخودوخانوادهراجبران كنند يعني درست عكس وضعيتي كه امروز سالهاست در جوامع پيشرفته جهان مشاهده ميكنيم؛ جوامعي كه در آنها بازنشستگي فصل كامال نوين و متفاوتي از زندگي افراد بازنشسته محسوب ميشود و بازنشستگان با برخورداري از ان//واع مواهب و مزاي//اي مادي و معنوي كه جامعه در اختيارشان ميگذارد، بقيه عمر خود را با ش//ادابي و رفاه و آسايش سپري ميكنند. نگاهيبهتركيبمسافرانتورهايگردشگريدر جهان كه نمونههايي از آنها را گهگاه در تورهاي ورودي به كشور خودمان نيز مشاهده ميكنيم، درصد بااليي از مسافران تورها را زنان و مردان سالخوردهبازنشستهتشكيلميدهندكهشاداب و بانشاط با دريافت حقوق بازنشستگي مكفي و تسهيالت ديگري كه جامعه در اختيارشان قرار ميدهد، به دور دنيا سفر ميكنند. زندگي بازنشستگاندرجوامعپيشرفتهجهان،جوامعي كهاغلبآنهابرخالفمامالكمنابعسرشارنفت و گاز نيس//تند به معناي واقعي شايسته لفظ »به افتخار بازنشستگي« نايل شدن است كه هيچ شباهتي به زندگي اكثريت قريب به اتفاق بازنشس//تگان ما ندارد. وجود اين همه تفاوت در كيفيت زندگي و س//طح رفاه بازنشستگان جوامع پيشرفته و جامعه ما در حالي است كه از جهات س//اختاري نيز تفاوت فاحشي ميان زندگي دو گروه بازنشسته وجود دارد. در جوامع پيشرفته به دليل پايين بودن نرخ بيكاري و وفور فرصتهاي شغلي، فرزندان خانوادهها با رسيدن به س//ن نوجواني جهت ادامه تحصيل يا پيدا كردن كار از خانواده جدا ميش//وند و هر كدام در شهر و دياري دور يا نزديك از خانواده، تنها يا همراه با دوستان براي خود زندگي مستقلي تشكيلميدهندورابطهاقتصاديآنهاباخانواده تا حدود زيادي قطع ميش//ود و جز در موارد استثنايي، پدران و مادران ديگر مسووليتي در قبال تامين هزينه زندگي فرزندان به سن بلوغ و جواني رس//يده براي خود قائل نيستند و در نتيجه بعد از رسيدن به سن بازنشستگي هرچه حقوق و مزاياي بازنشس//تگي دريافت ميكنند، براي زندگي خودشان و عمدتا براي سير و سفر و تفريح و تفرج به مصرف ميرس//انند و باز اين درست در نقطه مقابل زندگي اكثريت قريب به اتفاق بازنشستگان در كشور ماست كه به دليل باال بودن نرخ بيكاري و نبود فرصتهاي اشتغال براي فرزندان خانوادهها، پدران و مادران بازنشسته با حقوق بخور و نميري كه دريافت ميكنند،برايسالهايسالبايدجوركشهزينهوخرج خوراك و پوشاك فرزندانشان نيز باشند. عالوه بر اين درست برعكس خانوادههاي جوامع پيشرفته جهان كه فرزندان خانوادهها بعد از ازدواج و تشكيل خانواده به قول معروف به سراغ كار خود ميروند و گذارشان به ندرت به خانه پدري ميافتد، فرزندان خانوادههاي ايراني به خاطر فرهنگ و سنتهاي خاص حاكم بر جامعه ايران حتي بعد از تشكيل خانواده، با همسر و فرزندان خود همچنان اعضاي دوفاكتو و بالقوه خانه پدري محسوب ميشوند و پدران و مادران در سنين پيري و بازنشستگي نيز تحت تاثيرهمانفرهنگ،هميشهآغوششانبهرويفرزندان و خانواده و فرزندان آنها باز است كه اين آغوشهاي باز هزينههاي خاص خود را هم دارد كه بر بودجه پدر يا مادر بازنشسته تحميل ميشود. آبروداري نزد عروس، داماد، نوهها و نتيجهها بخشي از فرهنگ و سنتهاي ديرين رايج در خانوادههاي ايراني است كه در جوامع غربي و پيشرفته جهان چندان محلي از اعراب ندارد و پدران و مادران در آن جوامع بعد از رسيدن فرزندان به سن بلوغ و جواني با اين اعتقاد كه هر انسان تنها يكبار به دنيا ميآيد و در طول مدت اين زندگي تجديدناپذير بايد تا جايي كه ميتواند، از لذات دنيا بهرهمند شود براي خوشامدمنسوبانفرزندانشانياهمانآبروداريمرسوم خانوادههايايرانيخودرابهآبوآتشنميزنندوجلوي آنهاسفرهپهننميكنند.بااينتوضيحات،زيباييتوامبا تراژدي زندگي بازنشستگان ايراني كه با رسيدن به سن پيريوبازنشستگينهتنهابهقولمعروفنانخورهايشان كم نميشود كه به صورت ادواري بر تعداد آنها افزوده هم خواهد شد، تفاوت بسيار فاحشي با همگنان آنها در جوامع پيشرفته پيدا خواهد كرد و دقيقا به همين دليل استكهدولتبايدنگاهكامالمتفاوتيبهموضوعافزايش حقوقوهمترازيحقوقبازنشستگانومستمريبگيران، خصوصا بازنشستگان تابع قانون تامين اجتماعي كه به مراتب پايينتر از ساير سازمانهاي بازنشستگي است، داش//ته باشد و اجازه ندهد زنان و مردان بازنشسته ما در س//نين پيري و كهولت همچون سالهاي جواني و اش//تغال بهكار، فقر و عسرت و تنگدستي را آن هم در برابر فرزندان، عروسها، دامادها، نوهها و نتيجههاي خ//ود تحمل كنند. براي پي بردن به ميزان رنجي كه بازنشستگاندرجامعهماميكشند،كافياستمقامات عاليرتبه دولت، رييس سازمان تامين اجتماعي و وزير تعاون براي چند لحظه چشمهاي خود را ببندند و خود را جاي آن بازنشس//ته سالمند و كمتواني بگذارند كه باي//د با دريافت حقوقي به مراتب پايينتر از خط فقر به رسميت شناخته ش//ده، با آبروداري و سرخ كردن صورت با س//يلي، سر برج را به آخر برج برساند. شايد در نتيجه اين همذاتپنداري كوتاه، حس همدردي با بازنشستگان در مقامات عالي دولت پيدا شود و تحت تاثير چنين احساس//ي، راهحلي اساسي براي مشكل معيشت بازنشستگان خارج از عرف قوانين و مقررات دست و پاگير ديوانساالري دولتي پيدا كنند. در شرايط كنونيكرامتانسانياكثريتقريببهاتفاقبازنشستگان ماكهازصندوقهايمختلفبازنشستگيحقوقدريافت ميكنند، هر روز درهم شكسته ميشود اما متاسفانه صداي اين درهمشكستنها آنطور كه بايد، به گوش مقامات دولت نميرسد. شايد بگويند افزايش حقوق چند ميليون بازنشسته نياز به افزايش حجم نقدينگي و خلق پول پرقدرت تورمزا دارد. بسيار خوب براي پرهيز از بروز چنين وضعيتي دولت ميتواند با توزيع بن خريد كاال به صورت رايگان و به صورت فصلي از فروشگاههاي بزرگ زنجيرهاي، قائل شدن انواع معافيتهاي مالياتي و عوارض شهرداري و صدور كارتهاي استفاده رايگان يا نيمبهاي بازنشستگان از خدمات حملونقل جادهاي، ريلي و هوايي درونشهري و برونشهري، مقداري از بار هزينههاي بازنشستگان را كاهش دهد. فراموش نكنيم كه التيام مشكالت معيشتي بازنشستگان عالوه بر آنكه اقدامي انساني در حق اين گروه از هموطنان ما محسوب ميشود، عاملي تشويقي و انگيزشي براي شاغالن نسل جوان امروز به منظور تالش بيشتر در راه انجام وظيفه و خدمت به مردم اس//ت كه آينده خود را در زندگي امروز بازنشستگان مش//اهده ميكنند. اگر به راستي انتظار افزايش بهرهوري شاغالن امروزي را داريم، بايد با غبارروبي از تابلوي زندگي بازنشستگان و تامين رفاه حداكثري براي آنها زمينه عملي براي رسيدن به چنين هدفيرافراهمسازيم.اينهمهعسروتنگدستيزيبنده انسانهايي كه عمر و جواني خود را در راه خدمت به مملكت سپري كردهاند، نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.