جلویبخشخصوصیرانگیرید

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

اين چندمين بار است كه رييس اتاق بازرگاني تهران درخواستهاي بخشخصوصي را خطاب به دولت ارائه ميدهد تا بتواند نظر دولت را نسبت به بخشخصوصي تغيير ده//د. اگرچه دولتها عالقه چنداني به همكاري با بخشخصوصي ندارند اما معموال در اين سالها اتاق بازرگاني به عنوان نماينده و سخنگوي بخش غيردولتي مطالبات بخشخصوصي را عنوان كرده است. در همين راستا با توجه به اينكه كابينه دولت آينده در شرف انتخاب است، رييس اتاق بازرگاني تهران نكاتي را درباره شرايط اقتصادي ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.