آگهی فراخوان عمومی شماره 96/3-19 ت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

شرکتتهیهوتولیدموادمعدنیدرنظرداردازطریقبرگزاریفراخوانعمومی متقاضیان واجد شرایط جهت جذب سرمایهگذار به منظور استخراج، فروش و

اس/تحصال عناصر طال، مس و آهن موجود در معدن کوه دم را ارزیابی کیفی نماید.لذابدینوسیلهازکلیهاشخاصحقیقیوحقوقیعالقهمنددعوتبهعملمیآید از تاریخ 96/3/24 حداکثر تا ساعت71 96/4/4خروم جهت کسب اطالعات بیشتر و تهیه اسناد فراخوان با در دست داشتن معرفینامه به آدرس تهران، باالتر از میدان ولیعصر، روبهروی سینما استقالل شماره3171 برج جنوبی، طبقه ششم، امور بازرگانی مراجعه و در صورت تمایل اسناد مذکور را به همراه مدارک اشاره شده در آن حداکثر تا 96/4/17خیرات در پاکت دربسته با ذکر موضوع فراخوان به دبیرخانه شرکت واقع در نیم طبقه آدرسفوقتحویلنمایند.)تلفنتماسمسوولمربوطه38431848(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.