باز هم فرصتسوزي تجاري!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه يادداشت

بيش//تر اين كشورها نياز به تعريف جديدي از مناسبات و ارتباطات تجاري و اقتصادي داشتند ك//ه حاصل اين نياز، ايجاد فرصت اقتصادي براي ساير كشورها بود از جمله ايران كه در همسايگي برخي از اين كشورها قرار دارد، بالقوه ميتوانست با سياس//تگذاريهاي اقتصادي مناس//ب، عمال يكهتاز عرصه تجارت در اين كش//ورها باش//د اما اين فرصت طاليي را از دس//ت داديم و در حالي كه ميتوانس//تيم با صدور كاالها و خدمات، سهم مناس//بي از اي//ن بازارهاي نوظه//ور را در اختيار بگيريم، عرصه را به كشورهايي مانند تركيه، چين و هند باختيم. حسرت اين شكست با اضافه شدن عبارت »ايران، سلطان از دست دادن فرصتها« به ادبيات اقتصادي ماندگار شد. در عين حال الزم بود داليل اين شكست آسيبشناسي شود تا شايد از تكرار آن جلوگيري به عمل آمد كه علت آن هم به ديپلماسي ضعيف و بيشتر ايدئولوژيگرا از يكسو و ساختارنامناسباقتصاديازسويديگربرميگردد. با وجود نقد و بررسي و برنامهريزيهاي گوناگون اما متاسفانه اين نوع شكستها باز هم تكرار شد و در سالهاي بعد در به دست آوردن سهم از بازارهاي افغانستان و عراق نيز همين اتفاق افتاد كه گويا اين بيراهه تمامي ندارد.

در هفتههاي اخير و پس از اختالف عربستان با قط//ر و در حالي كه رياض و متحدانش، روابط تج//اري خود را با دوحه قطع كردند و قطر چراغ س//بز به ايران نشان داد، به جاي اينكه حداقل در كوتاهمدت بازار اين كشور را به ويژه در صنايع غذايي به دست گيريم در كمال ناباوري دوباره جاي خود را به تركيه داديم. اگرچه روساي اتحاديههاي ايران براي تامين مواد غذايي قطر اعالم آمادگي كردند، ش//يراز هم بهعنوان پايلوت ارتباط تجاري ايران و قطر انتخاب و چند هواپيماي حامل مواد غذايي هم به اين كشور ارسال شد اما در نهايت اين تركها بودند كه »آتش به اختيار« كردند و در كمتر از 20 ساعت، كاالهايشان، فروشگاههاي قطري را قبضه كردند. اين است معني دقيق اين شعر رودكي كه »آنكه نياموخت از گذشت روزگار، هيچ نياموزد ز هيچ آموزگار«. البته هنوز هم فرصت عبرتآموزي باقي است و با علم به اينكه اقتصاد ايران در دوران شكوفايي پس از »كاغذپاره«!هاست، بايد سياست تجاري را به گونهاي ترميم كرد كه از اين فرصتها، بيشترين استفاده بشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.