رخنه اسراییل به کامپیوترهاي داعش

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - جهان

روزنامه نيويوركتايمز در شماره دوشنبه 16 ژوئن 2017 در گزارشي نوشت كه طبق اطالعات محرمانهاي كه رييسجمهور آمريكا »براي وزير خارجه روسيه« فاش كرد، اسراييل موفق به رخنه به كامپيوترهاي ساخت بمب داعش شده بود.

به نوش//ته اي//ن روزنامه آمريكايي، اس//راييل توانس//ته بود در مبارزه س//ايبري، ش//بكهاي از سازندگان بمبهاي داعش را در سوريه ردگيري كند و اين موفقيت اطالعاتي و سايبري را با آمريكا در ميان گذاشت.

بر اس//اس اين گزارش، اس//راييل دريافته بود بمبسازان داعش در حال توليد مواد منفجرهاي هستند كه ميتواند تجهيزات اشعه ايكس و ساير دستگاههاي امنيتي در فرودگاهها را گمراه كند.

مواد منفجره از جمله قرار بود به شكل باتري كامپيوترهاي دستي وارد هواپيماهاي مسافربري غربي به مقصد آمريكا و بريتانيا ش//ود.در همين راستا آمريكا حدود سه ماه پيش بردن تجهيزات الكترونيكي نس//بتا بزرگ از سوي مسافران و از جمله حم//ل كامپيوترهاي دس//تي در پروازها، از هش//ت كش//ور خاورميان//هاي بهط//ور عمده مسلماننشين را به سوي آمريكا ممنوع كرد كه اين مقررات در م//ورد پرواز از برخي مقصدهاي ديگ//ر ني//ز اجرا ش//د و به دنبال آن ش//ماري از كشورها مانند بريتانيا از اين اقدام آمريكا پيروي كردند.رييسجمهور آمريكا در مالقات ماه گذشته خود در واش//نگتن با وزير خارجه روسيه و سفير آن كش//ور در آمريكا، بخش//ي از اي//ن اطالعات طبقهبنديشده را براي اين بلندپايگان روس فاش كرد.ترامپ هم خود انتقال اين اطالعات را »حق خود در مقام رياستجمهوري« دانست.

به نوش//ته نيويوركتايمز هنگامي كه دونالد ترام//پ روس//يه را از اين تواناييهاي اس//راييل آگاه ك//رد، اس//راييل نگ//ران ش//د كه روس//يه اطالع//ات محرمان//ه اس//راييلي را با اي//ران نيز در ميان بگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.