ابطال0302

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سیاس/ی- بع//د از دیدار مقام معظم رهب//ری با معلم//ان و فرمایش ایش//ان درباره چارچوب اقدام آموزش 2030 یونس//کو، برخی گروههای سیاسی از این فرصت استفاده کردند و ب//ه تالش خود در جهت تخریب چهره دولت دامن زدند. سندی که صرفا یک توصیهنامه برای همه کشورها محسوب میشد اما با واکنشهای عجیب دلواپسان روبهرو شد. این شایعپراکنیها و دروغپردازیه//ا میان مردم تا حدی ادامه پیدا کردکهبرخیدانشجویانبهبهانهسند0302 به دولت اعتراض کردند.

رهبر معظم انقالب بعد از حمله تروریس//تی داعش به مجلس شورای اسالمی با دانشجویان دیدار کرد و در آن دیدار عالوه بر تشریح مسایل جهان و پشت پرده این حمله اظهاراتی در مورد آتشبهاختیاربودندانشجویانوانقالبیونداشت. این اظهارات رهبر معظم انقالب همانند بسیاری از دیدگاههای هوش//مندانه مورد سوءاس//تفاده قرار گرفته و تعابیری س//لیقهای ش//ده اس//ت؛ سوءبرداشتهایی که به شدت وحدت آحاد مردم، جریانات سیاسی و مسووالن را نشانه رفته است و اگر به خوبی مدیریت نش//ود خود عاملی برای دوقطبی کردن مردم میشود که به شدت از سوی حضرت آیتاهلل خامنهای نهی شده است.

در جدیدترین خبرها دو دانشجوی مالیری در اعتراض به س//ند 2030 که برخی مخالفان دولت میگویند ق//رار بود دولت آن را اجرا کند دست به اقدامات و بینظمیهایی زدند که نهایتا منجر به بازداش//ت آنها شده است. شکی وجود ندارد که اجرای هر سندی در این نظام مردمی باید متناسب با آرمانها و قوانین مدنی و شرعی باشد. اما آیا واقعا مقصود رهبری فرزانه انقالب از واژه آتش به اختیار این بوده است؟

اما جهت شفافس//ازی بیش//تر درباره سند 2030 بای//د گفت که بارها دولت در بیانیههای مختلف خود بیان داشت که اصوال در بین اسناد یونسکو به جز پیمانها که جنبه الزامی دارند و باید به تایید مجالس کشورها برسند، هیچ سند دیگری مورد امضای فیزیکی واقع نمیش//ود. با وجود الزامآور نبودن سند »چارچوب اقدام آموزش ،«2030 دولت جمهوری اسالمی ایران در تعامل با آن، از حق تحفظ استفاده کرده و رسما اعالم داش//ته که هیچ تعهدی به مفادی که با دین و فرهنگ مردم ایران متضاد باشد، ندارد. از طرفی هیچ جای این سند، آموزش همجنسبازی مطرح نش//ده و ثانیا در خصوص آموزشهای جنسی جمهوری اس//المی ایران هیچ تعهدی به انجام برنامهه//ای خالف دین و فرهنگ ایرانی ندارد و امضایی در این خصوص داده نشده. اما متاسفانه این نوع شایعپراکنی و دروغپردازیها برای علم کردن سند 2030 همچنان ادامهدار است.

طبقگفتهرییسجمهورهرسهقوهازجزییات سند 2030 باخبر بودند اما چندی پیش رییس قوه قضاییه اطالع داش//تن دس//تگاه قضایی را از جزیی//ات این س//ند دروغ محض دانس//ت و خط//اب به دولت گفت که انتظار میرود دولت محترم با خودداری از تبلیغات رس//انهای و بیان حرفهای مغالطهآمیز، مسوولیت کار خود را در ای//ن زمینه بر عهده گیرد و به دنبال پیدا کردن شریک جرم نباش//د. صحبتی که از زبان آملی الریجانی کمی دور از حرفه کاری اوست و بعید اس//ت که او این اقدام را جرم خطاب میکند و درواقع رییسجمهور را مجرم میخواند. برنامه »چارچوب اقدام آموزش «2030 حاوی اهداف و رویکردهایی اس//ت که بس//یاری از آنها قابل پذیرش برای کش//ورمان ب//وده و حتی برخی از آنها پیش از این در اس//ناد باالدستی جمهوری اسالمی آمده بودند و آنچه منجر به ارائه تحفظ رس//می و مکتوب کش//ورمان درخصوص سند مزبور شد، مسایل و موضوعاتی است که تاویل و تفسیر آنها میتواند در تعارض با باورهای دینی و مسایل فرهنگی کشور قرار گیرد.با این وجود 151 نماینده مجلس شورای اسالمی دیروز در صحن علنی در نامهای به رییسجمهور خواستار ملغیاالثرشدنسند0302 توسطوزیرآموزشو پرورش شدند. بهارستاننشینها مواردی را درباره سند 2030 مطرح کرده و در پایان اعالم کردند که این س//ند به دلیل عدم تصویب در مجلس، اعتبارندارد.همچنینباتوجهبهاینکهمقاممعظم رهبری صریحا بر ضرورت لغو این سند به دلیل نقض استقالل فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای س//ند تحول بنیادین آموزش و پرورش تاکید کردهاند، انتظار میرود در راستای اجرای جزء 1 بند الف ماده «63» در قانون برنامه ششم ملغیاالثر بودن این سند به صورت رسمی اعالم شود.نیازی به این همه مجادله بر سر سند نبود

اما علی مطهری درباره وضعیت سند 2030 نظر متفاوتی نسبت به همکاران خود داشت. نایب رییس مجلس در جمع خبرنگاران گفت: سند 2030 یک توصیهنامه است که یونسکو بهعنوان س//ازمانی مستقل آن را ارائه داده و این سازمان حتی از فلس//طین نیز دفاع کرده است. او تاکید کرد: این س//ند، توصیهنامهای است که یونسکو داده و در کشورها ارزیابی میشود که تا چه حد اجرایی شود و کشور ما این را با حق تحفظ، یعنی هر کجا با ایدئولوژی و فرهنگ کشور ما همخوانی نداشته باشد، آن را اجرا نمیکنیم پذیرفته و این مس//اله در اسناد یونسکو نیز موجود است. نایب رییس مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: س//ند یونسکو چیزی نیست که کشور را تهدید کرده و بخواهد برنامه تعلیم و تربیت ما را تحت تاثیر قرار دهد و بخواهیم از آن برنامه بگیریم. او با بیان اینکه موضوع سند 2030 قدری سیاسی شد، اعالم کرد: چندان نیازی به این همه مجادله در مورد موضوع س//ند 2030 نبود و همانطور که گفته شد این مساله چیزی نیست که تعلیم و تربی//ت ما را تحتتاثیر ق//رار دهد و بخواهیم برنامههای آموزشی خود را از آن برداریم.

البته س//خنگوی دولت نیز دیروز در نشست خبری خود در خصوص تشریح سند 2030 به دلواپسان اطمینان خاطر داد که اگر این سند از نظر فرهنگ و دین مغایرتی با ما داش//ته باشد دولت هیچ یک از موارد آن را اجرا نخواهد کرد. نوبخت برای چندمی//ن بار تکرار کرد که دولت سند 2030 را امضا نکرده و اینکه گفته میشود مدرکی وجود دارد که نشان میدهد وزیر دولت این سند را امضا کرده، درست نیست، به هرحال دولت مواضع خود را برای پذیرش این سند اعالم کرده و طبق فرمایش مقام معظم رهبری هیچگاه هیچ کش//ور و مرجعی نمیتواند سیاستهای ما را تعیین کند. س//خنگوی دولت افزود: سند 2030 دیروز در ش//ورای عالی انقالب فرهنگی مطرح و بررسی ش//د، اگر دغدغهای برای مقام معظم رهبری وجود داش//ته باشد تا زمانی که دولت جوانب آن را آش//کار نکند اقدامی صورت نمیگیرد، بنابراین همواره مطابق قانون اساسی عمل خواهیم کرد و بیانات رهبر معظم انقالب برای ما فصلالخطاب است.

البته بعد از بیانات رهبری درباره سند ،203 شورای عالی آموزش و پرورش اجرای این سند را در نظام آموزش و پرورش برای همیشه متوقف کرده بود.به نظر میرسد این سند تنها بهانهای به دست مخالفان دولت داد تا اقدامات دولت را در بخش فرهنگی زیرسوال ببرند. این درصورتی بود که دولت از همان ابتدای کار اعالم کرده بود که اگر مفاد 2030دن//س با اصول دینی و فرهنگی کشورمغایرتداشتهباشد،آنرااجرانمیکند.این سند هم روز گذشته از سوی شورای عالی انقالب باطل ش//د تا شک و شبهه در تفسیر رفتارهای دولت برای مخالفان باقی نماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.