اروپا با آمریکا یا بدون آن کشور برجام را اجرا خواهد کرد

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سیاس/ی- اجالس س//االنه اس//لوفروم که وزیر امورخارجه کش//ورمان طی دو روز گذش//ته برای حضور در آن به پایتخت نروژ س//فر کرده بود، فرصت مناس//بی بود تا دس//تاوردهای زیادی برای توسعه و گسترش روابط ایران با کشورهای جهان حاصل شود. این اجالس که از سال 2003 کار خود را آغاز کرده مکانی برای گردهمایی کشورهای جهان برایحلوفصلمنازعاتسیاسیکشورهاست.درایننشست کهنمایندگانبیشاز001 کشورجهانحضوردارنددستگاه دیپلماسی کشورمان نیز به دنبال تحقق شعار تعامل و سازش با جهان با هدف کاهش تنش و حل بحران منطقهای در این نشستها شرکت کرده است.

ظریف همراه با جان کری، وزیر امور خارجه پیشین ایاالت متحده و فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه رتنو مرس//ودی، وزی//ر امور خارجه اندونزی و بورگه برنده، وزیر امور خارجه نروژ پیش از آغاز نشست اصلی اسلو در یک نشست خبری شرکت کردند. جان کری در این نشست در مورد تداوم توافق هستهای و اهمیت رسیدن به آن با ایران صحبت کرد. وی گفت: ما بحرانهای زیادی در جهان داریم که نش//ان میدهد هیچ نوع راهحل نظامی برای اینها وجود ندارد. وی افزود: در جنگ سوریه همه قبول کردند که راهحل نظامی وجود ندارد، راهحل یک طرفه مثل بدتر کردن جنگ درست نیست، شجاعت و همکاری میخواهد که این مس//اله را حل کنیم. کری تاکید کرد: تنها راه جلوگیری از تنشها این است که این راهحلها را هدایت کنیم که در این اجالس میخواهیم همین کار را کنیم. کری افزود: تا پیش از رسیدن به توافق هستهای به سمت یک تنش بسیار جدی با ایران حرکت میکردیم. ما در برابر همه تحرکات یک مسیر متفاوت را اتخاذ کردیم. وی ادامه داد: ما به یک راهحل مورد توافق هر دو طرف رس//یدیم، روشی که ما در پیش گرفتیم کارآمد بود و جواب داد و امروز جهان امنتر است. این مقام سابق وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد: کشوری که در دانش و فناوری در چرخه هستهای به پیشرفتهای شایانی رسیده است؛ به شکل داوطلبانه تصمیم میگیرد، گزینههای خود را کنار بزند و احتمال استفاده از تسلیحات هستهای را هم در هر زمانی به صفر برس//اند. کری با بیان اینکه ایران به تمام تعهدات خود در برجام پایبند است، اظهار کرد: ایران قبول کرده با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند که براساس گزارش آژانس، ما مطمئن هستیم ایران به تعهدات خود در اجرای برجام پایبند است.

فدریکاموگرینینیزدرتکمیلصحبتهایاوگفت:همین چند هفته پیش شاهد چندمین گزارش آژانس بینالمللی ان//رژی اتمی بودیم که تایی//د کرد ایران به تعهدات خود در برجام پایبند است. بنابراین ما در اولین قدم بر این مساله که غیرممکن است با ایران به توافق هستهای برسیم و در مرحله بعد هم بر بدگمانیهایی که میگفتند این توافق هستهای به س//رانجام نخواهد رسید غلبه کردیم. وی افزود: اینک در آستانه رس//یدن به سال دوم حصول برجام هستیم. آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ششمین گزارش جامع خود تایید میکند که ایران به توافق هس//تهای پایبند است اما در هر حالتی اتحادیه اروپا تضمین میکند توافق هستهای با ایران دوام خواهد داشت. موگرینی تصریح کرد که همه ما به این توافق هستهای پایبند هستیم و این توافق متعلق به یک کشور نیست. این توافق متعلق به جامعه جهانی است و تا زمانی که مربوط به اتحادیه اروپا باشد، تمام تالش خود را میکنیم که مطمئن شویم توافق اجرایی شده و در حال اجراست. مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد: سیاست و تعهد ما برای اجرای برجام ادامه خواهد داشت. موگرینی اظهار داشت: راهحل سیاسی نیازمند مصالحه است و راهکار مناقشه، منجر به نتیجهای مشخص نخواهد شد و باید با هر گونه راهحلهای مناقشهزا در اختالفات سیاسی مقابله کرد.

وی در بخش دیگری از س//خنان خود نیز گفت: اروپا با آمریکا یا بدون آن کش//ور برج//ام را اجرا خواهد کرد. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین خواستار استفاده از ظرفیت مسلمانان در آسیا و آفریقا برای ایجاد توازن و پیشبرد صلح در مناطق بحرانی جهان شد.محمدجواد ظریف هم در پنل اول مجمع اسلو اظهار داشت: از همسایگان خود درخواست میکنیم مشکالت خود را از طریق گفتوگو و در عین حال دوستانه حل کنند. فش//ار، تحریک کردن دیگران و تهدید هیچگاه منجر به نتیجه نشده و کاری از پیش نخواهد برد. وزیر امور خارجه همچنین تاکید کرد: تمام کشورها باید در مذاکره و همکاریهای منطقهای دخیل شوند. عربستانیها گفتند جنگ را به داخل ایران میبریم محمدجواد ظریف در این اجالس درباره وضعیت قطر و عربستان و واکنش ایران نسبت به سخنان مقامات عربستانی درباره حادثه تروریستی تهران هم توضیحاتی ارائه داد.

وی گفت: در شرایط حاضر برای ما خیلی مهم است که تنش جدید بین قطر و عربس//تان را از طریق گفتوگو حل کنیم. ظریف افزود: بیش از 20 س//ال است میگوییم همه مس//ایل را از طریق گفتوگ//و حل کنیم. اگر پس از جنگ عراق، قطعنامه آن را به طور کامل میکردیم، جنگ کویت رخ نمیداد، اگر جلوی جنگ کویت را میگرفتیم، داعش به وجود نمیآمد.

وزیر امورخارجه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا ایران گفتهعربستانپشتحمالتتروریستیاستگفت:مسووالن عربستانی صحبتهایی کردند و به طور علنی گفتند جنگ را به داخل ایران میبریم و این تهدید مستقیم است. همان روز ک//ه حمل//ه کردند وزیر خارجه عربس//تان توئیت کرد. ظریف افزود: ما آگاه هس//تیم و اش//راف امنیتی داشتیم که گروههایی در قسمتهای شرقی ایران تحرکاتی میکنند و دو ماه پیش نیز 9 نفر در بلوچستان کشته شدند. از موقعیت خوب همسایگان استفاده و علیه ما اقدام میکنند. وی تاکید کرد: سیاست خارجی ما واضح است. از 1986 مسووالن ما خواستندوگفتنددنبالامنیتمنطقهایهستند.ماامنترین کشور در منطقه هستیم و مردم ما بیشترین مشارکت را در انتخاباتداشتند.وزیرامورخارجهگفت:میخواهیمهمسایگان حتی عربستان و قطر امن باشند، احتیاج به امنیت داریم و همسایگانی میخواهیم که امنیت داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.