پرونده پدیده شاندیز از نظر وزارت کشور مختومه است

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سیاس/ی- جلس//ه علنی مجلس دیروز با تاخیر چند ساعته برگزار شد، دلیل این تاخیر نیز حضور مشاوران اقتصادی رییسجمهور در جلسه غیرعلنی و بحث پیرامون یافتن راهکاری برای حل مشکالت معیشتی مردم بود. رییس مجلس نیز در همان لحظات ابتدایی برگزاری جلسه علنی در این رابطه توضیح داد و گفت: این جلسه نشان داد برای آنکه مس//یر اقتصادی کشور بر مسالهای که رهبری برآن تاکید داش//تند، یعنی مساله اشتغال و تولید ملی فائق بیاید، باید کار سازمان یافتهای را در حوزه اقتصاد پیگیری کنیم. دیروز حسن کامران، جواز حضورش را از نمایندگان مجلس دهم دریافت کرد و در کنار سه نماینده میاندورهای دیگر به جمع نمایندگان مجلس دهم پیوست.

»پدیده ش//اندیز« نیز موضوعی ب//ود که برای چندمین بار وزیر کش//ور را به مجلس کش//اند تا این بار پاس//خگوی سوالهای نادر قاضیپور باشد. به گفته رحمانی فضلی، این پرونده مختومه اس//ت و به استانداری خراس//ان اجازه داده شده در یک انتخاب قانونی، مدیریت پروژه را به سهامداران واگذار کند. رحمانیفضلی در مورد شروع دور جدید تبلیغات ای//ن پروژه در تلویزی//ون به خصوص هنگامی که در ابتدای پخش مناظرههای زنده تلویزیونی روی آنتن میرفت، گفت: تبلیغاتی که برای فروش سهام انجام میشد، غیرقانونی بود. چون شرکت کارهایش به صورت قانونی نبود اما اکنون دستور پخش تبلیغات قانونی را از طریق شورای امنیت صادر کردیم و این تبلیغات از تلویزیون پخش میشود.

پ//س از وزیر کش//ور ن//ادر قاضیپور در قام//ت نماینده س//والکننده پشت تریبون رفت و گفت: سوال من در مورد حقوحقوق631 هزارسهامدارپدیدهشاندیزاست.اینپروژه بیش از 50 هزار کارگر را درگیر کرده بود. این را میدانید؟ او ادامه داد: میلیاردها تومان گردش مالی از بانکهای داخلی خارج شد. شما به آقای آخوندی بیش از صدبار تلفن زدید، ایشان چرا اقدامی برای پدیده نکرد؟ با آقای آخوندی، دوست بازی کردید؟ چرا مشکل موسسات مالی که مانند پدیده است را حل نمیکنی//د! وزرای این دولت به خصوص وزرای راه و صنعت در این مشکل چقدر سهامدار هستند؟

پس از اتمام صحبتهای قاضیپور، وزیر کشور در دقایق باقیمانده، اینگونه پاسخ داد: به دلیل تخلفات زیاد، نهایتا قوه قضاییه مجبور به توقف پروژه شد، آنچه موجب شد که دولت و وزارت کشور این مساله را پیگیری کنند، بحث حق و حقوق مردم بود. برای حل این مشکل هم نیازمند مذاکره طوالنی بودیم. او افزود: موضوع میزان، هم همین مساله بود که آنجا هم وزارت کش//ور با همه دستگاهها این موضوع را پیگیری کرد. االن هم موضوع کاس//پین مطرح ش//ده است. باید در کنار هم گام برداریم تا بتوانیم باقی پروژههایی که برای مردم مشکل ایجاد کرده است را حل کنیم. مسعود پزشکیان که ریاست مجلس را برعهده داشت، خطاب به قاضیپور گفت که »آقای دکتر قول میدهند در چارچوب وظایفشان این را پیگیری کنند«. س//رانجام این سوال با قانع شدن قاضیپور ختم به خیر شد.

موضوع انتخاب رییس کمیسیون اصل 09، در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. داوود محمدی، نماینده مردم قزوین در سال اول با تکیه بر رای نمایندگان مجلس، صندلی ریاست کمیس//یون اصل 90 را از آن خود کرده بود. فرهاد تجری و داود محمدی دو رقیبی بودند که همچون سال اول مجلس دهم،برایریاستکمیسیوناصل09 واردگودرقابتشدند. این بار نیز داوود محمدی گوی س//بقت را از تجری ربود تا برای سال دوم به عنوان رییس کمیسیون اصل 90 مجلس دهم، شناخته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.