دولت آینده کارآمدتر و هماهنگتر خواهد بود

Jahan e-Sanat - - News -

س//خنگوی دول//ت با بیان اینک//ه رییسجمهور به ط//ور قطع از تجربه چهارسال گذشته در تشکیل دولت آینده استفاده خواهد کرد، گفت: دولت دوازدهم کارآمدتر، با نش//اطتر و هماهنگتر خواهد بود. به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت، محمدباقر نوبخت در نشست خبری دیروز با خبرنگاران در پاس//خ به اینکه گفته میشود رییسجمهور در جمع استانداران نسبت به عملکرد برخی وزرا دلخوری داشت و احتمال تغییر 50 درصدی کابینه وجود دارد، اظهارکرد: به جای پرداختن به این نوع درصدها که گمانهزنی است، آنچه که قطعی است کابینه دوازدهم کارآمدتر، با نشاطتر و هماهنگتر خواهد بود. وی افزود: رییسجمهور قطعا از تجربه چهارس//ال گذش//ته در تش//کیل کابینه جدید اس//تفاده خواهد کرد و اسامی که نام برده میشود، گمانهزنی و جزو شایعات و غیرقطعی است. سوءاستفادهسیاسیازسخنانرهبریظلماست سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به این سوال که رهبر معظم انقالب در سخنرانی اخیر موضوع آتش به اختیار را مطرح کردند اما برخی از این موضوع سوءاستفاده کردند و رفتارهایی علیه دولت دارند، دولت چه موضعی نسبت به این گونه سوءاستفادهها خواهد داشت، گفت: این ظلم به رهبری است که عدهای از بیانات و رهنمودهای ایشان در جهت خواستههای سیاسی خود سوءاستفاده کنند. وی افزود: رهبری ارتقای فرهنگ جامعه را فقط منوط به دستگاههای رس//می فرهنگی نمیدانند. از نظر ایشان همه مسوول هستند به ویژه بخش فرهنگی که دولت سهم و نقش کمتری دارد، البته در پرداخت پول دولت مسوول است ولی مجریان فقط دستگاههای دولتی نیستند و فرهنگ تنها دستگاههای اجرایی را شامل نمیشود. چراییتفکیکوزارتخانهها نوبخت در پاس//خ به اینکه چه الزامی به تفکیک وزارتخانهها احس//اس میش//ود، گفت: در مقطعی گفته ش//د که در برنامه پنجم توس//عه چند وزارتخانه باید کم ش//ود و افرادی تصمیمگیری کردند و این اقدام صورت گرفت، اینکه کارشناس//ی بوده یا خیر موضوع دیگری است. وی افزود: در چهارسال گذشته با نگاهی به عملکرد این دستگاهها، دولت در عمل چابک نبودن این وزارتخانهها را ناشی از ادغام آنها دانست و برای کارآمدی بیشتر مدیران و س//اختار آنها، معتقد اس//ت که با تفکی//ک وزارتخانهها اقدامات مناسبتر خواهد بود. سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه مساله ادغام برخی بانکهای دولتی دغدغههایی را در سطح جامعه به وجود آورده است، نگاه دولت در این خصوص چیست؟ گفت: البته وضع موجود بانکها ایدهآل نیست و دولت در جهت تحرکبخشی به تولید و افزایش کارآمدی بانکها تالش دارد. نوبخت یادآور ش//د: نظر بانک مرکزی بر این اس//ت که با ادغام برخی بانکهای کوچک به مرجع بزرگتر و قدرتمندتر برای مش//ارکت اقتصادی و اعطای تسهیالت تبدیل شوند ولی این قطعی نیست و فرآیندی دارد که باید تصویب شود و بعد از تصمیمگیری نهایی اطالعرسانی خواهد شد ولی این طرح در هیات وزیران مطرح نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.