نباید با تقسیم بندی مردم، کار بزرگ ملت در انتخابات را خراب کرد

Jahan e-Sanat - - News -

پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری- رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار سران قوا، مسووالن و کارگزاران نظام و جمعی از مدیران کشور، با تاکید بر ضرورت ایجاد فضایی جدید از همکاری، کار و تالش برای پیشرفت ایران و اعتالی نظام افزودند: برای اداره درست کشور و مدیریت فرصتها و تهدیدها باید ضمن استفاده از تجربیات که مهمترین آنها وحدت ملی و اعتماد نکردن به آمریکاست، به مالکهای درست تصمیمگیری اتکا کردکهاصلیتریناینمالکها،»تامینمنافعملیحقیقی«یعنیمنافعی است که با هویت ملی و انقالبی ملت در تعارض نباشد. حضرت آیتاهلل خامنهای با انتقاد از برخی افراد که با تفسیرهای غلط به دنبال تقسیم کردن مردم هستند، افزودند: نباید با بگومگوها و تقسیم کردن مردم، کار بزرگ ملت در انتخابات را خراب و ضایع کرد. ایشان تاکید کردند: مشی همیشگی بنده این بوده و هست که از همه دولتهایی که بر سر کارند، حمایت میکنم و بعد از این نیز همینگونه خواهد بود. حضرت آیتاهلل خامنهای دو قطبی شدن کشور و دودستگی مردم را تجربهای خطرناک دانستند و افزودند: در سال 95، رییسجمهور وقت جامعه را دوقطبی، و مردم را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم کرد که نباید این تجربه تکرار شود. رهبر انقالب اسالمی »فاصلهگذاری واضح با دشمن« را زمینهساز وحدت ملی دانستند و افزودند: مسووالن باید با دشمن خارجی و عوامل داخلی او فاصله گذاری جدی کنند. ایشان با یادآوری تجربه تلخ حوادث سال88 گفتند:درآنحوادثعدهایدرخیابانهابهصراحتعلیهاساس انقالب و باورهای دینی شعار دادند و چون با آنها مرزبندی و فاصلهگذاری نشد، مشکالت ادامه یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.