ایران قطعا آتشافروزیهای سعودی را تحمل نخواهد کرد

Jahan e-Sanat - - News -

آنا- رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جمهوری اسالمی ایران قطعا آتشافروزیهای سعودیها را تحمل نخواهد کرد. علیاکبر والیتی در حاشیه دیدار با گونار فرس، رییس مرکز پژوهشهای مجلس سوئد در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به سوالی درباره موضع سعودیها که گفته بودند ایران را به میدان جنگ تبدیل میکنند، گفت: مشکلی که عربستان در سالهای اخیر با آن مواجه ش//ده این اس//ت که افراد ناپخته و بیتجربهای در راس کار وزارت امور خارجه این کشور قرار گرفتهاند که گاه سخنانی میگویند و این موضوع بیانگر نداشتن شناخت از ایران و منطقه است. رییس مرکز تحقیقات اس//تراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه ائتالف ضد تروریستی مورد ادعای سعودیها همچنان شکل نگرفته است، گفت: همه اینها نشاندهنده بیظرفیتی عربستان اس//ت که نمیتواند با همس//ایگان خود بهطور مسالمتآمیز زندگی کند. هنوز مرکب اعالمیه ریاض خش//ک نشده است که میان آنها و قطر اختالفی به وجود آمد که در تاریخ منطقه بیس//ابقه بوده است. والیتی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران قطعا این آتشافروزیهای سعودیها را تحمل نخواهد کرد و برخی اوقات باید اینگونه گفت که پاسخ ادعای ابلهان خاموشی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.