ابراز نگرانی آمریکا از قدرت ایران در منطقه

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- وزیر دفاع آمریکا با بیان این ادعا که روسیه، چین، ایران، کره شمالی و سازمانهای افراطی چالشهای کلیدی پیش روی آمریکا هستند، گفت: ارتش آمریکا به ظرفیتهای پیشرفتهای برای اقدام قاطع نیاز دارد. جیمز ماتیس در حضور اعضای کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان و در خالل یک جلسه استماع در کنگره مدعی شد: در فضای استراتژیک امروز پنج چالش پیشروی آمریکاست؛ روسیه، چین، ایران، کرهشمالی و سازمانهای افراطی. او مدعی شده اینها سنگ محکی برای جایگاه جهانی ما و اندازه نیروهای ما در دهههای مختلف بودهاند. هر یک از این بازیگران دولتی در دهههای گذشته رویکردهای عملیاتی و ظرفیتهایی را برای مقابله با مراکز ثقل عملیاتی و استراتژیک آمریکا ایجاد کردهاند. وزیر دفاع آمری//کا، ایران را متهم به دنبال کردن برنامههایی با هدف مطرح کردن خود به عنوان یک قدرت مسلط در منطقه غرب آسیا کرد و مدعی شد: تهران به حمایتهایش از برخی گروهها نظیر حزباهلل و گروههای نیابتی در سوریه و عراق و یمن ادامه میدهد تا با نفوذ آمریکا و متحدانش در این مناطق مقابله و نفوذ خود را تثبیت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.