الیحه قانون جامع انتخابات به زودی تقدیم مجلس میشود

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- معاونسیاسیوزیرکشورگفت:بررسیها رویالیحهقانون جامع انتخابات در کمیسیون سیاسی دفاعی دولت به اتمام رسیده و به زودی تقدیم مجلس میشود. علیاصغر احمدی در پاسخ به سوالی درباره تقدیم الیحه قانون جامع انتخابات از سوی دولت به مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: بررسیها روی الیحه قانون جامع انتخابات در کمیسیون سیاس//ی دفاعی دولت به اتمام رسیده اس//ت. وی افزود: البته نکاتی در تکمیل این الیحه در کمیسیون مطرح شده که ما در وزارت کشور سعی میکنیم طی 10 روز آینده این نکات را لحاظ و قانون را تقدیم هیات دولت کنیم تا پس از رایگیری مجدد و تصویب احتمالی، قانون جامع انتخابات تقدیم مجلس شورای اسالمی شود. سیاستهای کلی انتخابات، 25 مهرماه 95 از س//وی رهبر معظم انقالب و به منظور اصالح قانون جامع انتخابات ابالغ شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.