روابط قطر با ایران دلیل قطع روابط عربستان و امارات با ما نیست

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- وزیر خارجه قطر گفت: همکاری قطر با ایران بیشتر از همکاری دیگر کشورهای عربی با ایران نیست. محمدبن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر گفت: همکاری کشور ما با ایران بیشتر و قویتر از همکاری دیگر کش//ورهای عربی با ایران نیست و همکاری قطر همانند همکاری دیگر کشورهاست. امارات دومین شریک تجاری ایران به شمار میرود. وی در مورد میانجیگری کویت گفت: برخی کشورهای اروپایی و آمریکا از میانجیگری کویت برای حل بحران میان کشورهای خلیجفارس حمایت کردهاند. محمدبن عبدالرحمان همچنین گفت: اظهارات و اتهامات سه کشور عربی یعنی عربستان، امارات و بحرین در مورد ما متناقض هستند و قطر حق دارد از این کشورها بخواهد که اظهاراتشان را ثابت کنند. وی افزود: روابط قطر با ایران دلیل قطع روابط کشورهای عربی مانند عربستان و امارات با ما نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.