تشدیدمقابلهباموسساتغیرمجاز

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتصادی- فعالیت موسسات مالی غی//ر مجاز که به یکی از آفتهای بازار پولی و مالی تبدیل ش//ده به جلسه ستاد مبارزه با مفاس//د اقتصادی نیز کش//یده شد و معاون اول رییسجمهور از بانک مرکزی خواس//ت در برخورد با اینگونه موسس//ات به صورت جدیتر برخورد کند.

رشد قارچگونه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که در دولتهای نهم و دهم پدیدار ش//د یکی از دغدغههای اصلی بانک مرکزی در چهار سال اخیر و همواره ساماندهی این موسسات چالش بزرگی برای مسووالن نظارتی بوده است .

موسسات اعتباری غیرمجاز به ویژه بانکیها در دول//ت دهم از عوام//ل بینظمی در نظام بانکی بودهاند؛ موسساتی که با هر ترفندی از سودهای کالن تا شرایط ویژه را برای مشتریان بانکها تعریف کرده و آنها را به س//مت خود کش//اندند و بانکهای بزرگ نیز برای حفظ ه//زاران میلیارد نقدینگی ک//ه از منابع آنها خارج ش//د در رقابتی مخ//رب با غیرمجازها قرار گرفتند.

در این میان نحوه شکلگیری تعداد قابل توج//ه موسس//ات اعتب//اری و اینکه چگونه نهادهای پولی که با هزاران میلیارد تومان از منابع مردم در ارتباط بود و بارها پیش آمده که سرانجامی جز سرگردان کردن سپردهگذاران خود نداش//تهاند، مورد توجه اس//ت. گذر بر آنچه به تازگی مقام نظارتی بانک مرکزی به آن اش//اره کرده از این حکایت دارد که ریشه شکل گیری موسسات غیرمجاز به مجوزهای صادره از س//وی وزارت تع//اون و در مواردی نیروی انتظامی برمی گردد.

با این حال در جریان ساماندهی موسسات غیرمجاز، مقامات بانک مرکزی تاکید دارند که س//ال ،1396 دورهای جدی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی خواهد بود که با اتکا به قانون احکام دائمی و قانون برنامه ششم که اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داده است، میتوان از فعالیت غیرمجازها و ایجاد موسسات غیرمجاز جدید جلوگیری کرد.

در دولت یازدهم اقدامات بس//یاری برای ساماندهی این موسس//ات انجام شده است؛ تعیین تکلیف موسسه مالی و اعتباری میزان، ثامنالحجج، فرش//تگان و راهاندازی موسسه کاسپین از جمله این اقدامات بوده است.

از سویی توقف رشد موسسات غیرمجاز در دولت یازدهم نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی در این راستا بوده است.

اما سوال بسیاری از مردم این است که چرا بانکمرکزیبهفعالیتموسساتغیرمجازیکبار برایهمیشهپایاننمیدهد.اماموضوعایناست ک//ه بانک مرکزی در س//الهای اخیر اقدامات بسیاری را برای ساماندهی این موسسات انجام دادهوحدودیکصدتعاونیغیرمجازراساماندهی و صدها تعاونی و صندوق غیر مجاز را تعطیل کرده اس//ت. اما در این میان محدودیتهایی قانونیوجودداردکهموجبطوالنیشدنفرآیند ساماندهیاینموسساتوانتقاداتینسبتبهاین موضوع شده است.

انتقادها به بانک مرکزی در حالی است که بارها هشدارهایی به سپردهگذاران نسبت به این موسسات داده شده اما با این وجود برخی نیز اقدام به سرمایهگذاری در این موسسات کردهاند اما برخورد و انحالل این موسس//ات سیل انتقادات و تجمعها مقابل بانک مرکزی را به دنبال داشته است.

برهمین اساس چالش موسسات غیرمجاز با برخوردهای نظارتی وس//یعتر میشود به طوری که با برخورد بانک مرکزی با موسسه فرشتگان و آرمان و ادغام آنها موج شدیدی از انتقادات و تخریب بانک مرکزی شکل گرفت و دردسرهای عظیمی به دنبال داشت.

به هر سو این بار معاون اول رییسجمهور به بانک مرک//زی اولتیمات//وم داد تا پرونده موسسات غیرمجاز را ببندد. نسخه جهانگیری برای س//اماندهی غیر مجازها تشدید نظارت است.

اس//حاق جهانگیری در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به فعالیت برخی از موسس//ات اعتباری غیرمجاز در سطح کشور، گف//ت: فعالیت این گونه موسس//ات در نظام پولی کش//ور، اخالل ایجاد کرده و برای مردم و سپردهگذارانمشکلایجادمیکند؛بنابراینالزم است به صورت جدی با آنها برخورد شود.

معاون اول رییسجمهور با تاکید بر اینکه بان//ک مرکزی باید با جدیت هرچه بیش//تر با اینگونه موسس//ات برخورد کند، بر لزوم س//اماندهی موسس//ات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف هرچه سریعتر سپردهگذاران تاکید کرد.

وی اظهار داش//ت: فساد در کشور هر روز به اشکال مختلف بروز پیدا میکند و گاهی در قالب تعاونیهای اعتباری، گاهی در قالب مسایل بانکی و گاه تحت عنوان زمینخواری و دستاندازی به منابع ملی نمایان میشود و هر بار چهره فساد عوض میشود و وظیفه ما این اس//ت که مبارزه ریشهای و شناسایی و برخ//ورد با کانونها و گلوگاههای فس//اد و پیش//گیری از بروز تخلفات را در اولویت قرار داده و با جدیت برای انسداد گلوگاههای فساد تالش کنیم.

جهانگیری با اش//اره ب//ه عملکرد و نقش هماهنگکنن//ده س//تاد هماهنگ//ی مبارزه با مفاس//د اقتص//ادی در چهارس//ال دولت یازدهم، تصریح کرد: در چهار س//ال گذشته قوای سهگانه در پیشگیری و مبارزه با فساد عزم جدی از خود نش//ان دادند و س//تاد در پروندههای مختلف و به خصوص موارد کالن، دستاوردها و عملکرد خوبی داشته است که به طور قطع و یقین خط مش//ی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نیز استمرار خواهد یافت و پرچم مبارزه با فساد که مقام معظم رهبری آن را بلند کردهاند همچنان برافراشته خواهد ماند تا بتوانیم لکه ننگ فساد را از دامن جمهوری اسالمی ایران پاک کنیم.

همچنی//ن حجتاالس//الم والمس//لمین محسنیاژهای، معاون اول قوه قضاییه در این نشست با تاکید بر ضرورت ممانعت و برخورد جدی با موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: باید ساز و کاری در کشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگیهای خرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار موسسات و تعاونیهای اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند.

در ای//ن جلس//ه نماینده بان//ک مرکزی گزارش//ی از آخرین وضعیت پرونده برخی از موسس//ات اعتباری غیرمجاز ارائه کرد و به تشریح برنامههای تدوین شده برای ساماندهی ای//ن موسس//ات و تعیین تکلی//ف وضعیت س//پردهگذاران براساس اولویت و زمانبندی مشخص پرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.