افزایش 8 درصدی مالیات مشاغل

Jahan e-Sanat - - News -

معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور از ابالغ دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل خبر داد و گفت: میزان مالیات این گروه با افزایش هشت درصد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1394 به صورت مقطوع تعیین میشود.

نادر جنتی اظهار کرد: مطابق بند »الف« این دس//تورالعمل، همه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده «2» آییننامه اجرایی موضوع ماده «95» قانون مالیاتهای مس//تقیم که مجموع فروش کاال و خدمات آنان در س//ال 1395 حداکثر 10 برابر معافیت موضوع ماده «84» این قانون باشد، مشمول تبصره ماده «100» تلقی میشوند.

وی افزود: براساس بند »ب« این دستورالعمل، میزان مالیات عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل فوق با افزایش هشت درصد نسبت به مالیات قطعی عملکردسال4931 بهصورتمقطوعتعیینمیشود.اینگونهمودیانبایدمالیات مذکور را حداکثر تا پایان خردادماه سال 1396 پرداخت کنند.

مودیانی که در عملکرد سال 1394 معاف از مالیات بودهاند، تنها باید مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی )طبق فرم مربوط( به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم نمایند. حکم اخیرالذکر در خصوص مودیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است.

وی ادامه داد: در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه 1396 ندارند، مالیات آنان که به شرح مفاد این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین میشود، حداکثر تا چهار قسط مساوی تقسیط میشود و پرداخت نکردن به موقع مالیات یا اقساط مشمول جرایم موضوع ماده «190» قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: مطابق دستورالعمل مذکور، هرگاه اسناد و مدارک مثبتهای به دست آید که مشخص ش//ود مجموع فروش کاال و خدمات یا سایر درآمدهای مودی در سال 1395 بیش از مبلغ مندرج در جزء »یک« بند »الف« این دستورالعمل است، پرونده مودی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابهالتفاوت و جرایم متعلقه مطالبه میشود.

به گفته جنتی، برپایه این دستورالعمل، مودیانی که مالیات عملکرد سال 1394 آنان حس//ب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد از جمله 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم یا ماده «121» قانون برنامه پنجم توسعه محاسبه شده یا در طی سال 1394 به صورت کامل فعالیت نداشتهاند، ابتدا باید مالیات سال 1394 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

وی خاطرنش//ان کرد: مالیات عملکرد س//ال 1395 مودی//ان موضوع این دس//تورالعمل در صورتیکه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1395 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم کنند یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند «2» این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد ‪165 ،137‬ و 172 در خصوص درآمد عملکرد سال 1395 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

معاونمالیاتهایمستقیمسازمانامورمالیاتیکشوردرپایانگفت:صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل، تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آییننامه موضوع ماده «95» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیر 1394 برای عملکرد سال 1395 نخواهند داشت.

در ماده «2» آییننامه اجرایی ماده «95» قانون مالیاتهای مستقیم که به مالیات مشاغل بستگی دارد، انواع مشاغل در سه گروه تقسیمبندی شدهاند.

گروه اول به مشاغلی اختصاص دارد که مجموع مبلغ فروش کاال و خدمات سال قبل یا 10 برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده )قبل از کسر معافیت( طبق آخرین برگ مالیات قطعی )مجموع اصلی و متمم( عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دیماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابالغ شده باشد، هرکدام بیشتر از مبلغ 30 میلیارد ریال باشد.

گروه دوم شامل مشاغلی است که مجموع مبلغ فروش کاال و خدمات سال قبل یا 10 برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده )قبل از کسر معافیت( طبق آخرین برگ مالیات قطعی )مجموع اصلی و متمم( عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابالغ شده باشد، هر کدام بیشتر از 10 میلیارد و تا 30 میلیارد ریال باشد.

گروه سوم مربوط به مودیانی که در گروههای اول و دوم قرار نمیگیرند و جزو گروه سوم محسوب میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.