خودروهای قاچاق را به وزارت خارجه ندادیم

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به فرآیند فروش کاالهای به تملک درآمده دولت گفت: هیچ خودروی قاچاقی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است.

به گزارش »جهان صنعت« به نقل از سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، امین دلیری گفت: براساس وظایف تصریح شده در قانون تاسیس سازمان، وظیفه تعیین تکلیف اموال به تملک درآمده دولت بر عهده این سازمان است و طبق آییننامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، سه شیوه فروش داخلی، فروش به شرط صادرات و امحا برای تعیین تکلیف کاالهای قاچاق پیشبینی شده است، بنابراین کاالهایی که امکان عرضه داخلی ندارند، به ش//رط صادرات قابل فروش هستند که در این راس//تا، آماده بررس//ی تقاضای متقاضیان اعم از دستگاههای حاکمیتی و بخشخصوصی هس//تیم .رییس س//ازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی افزود: اصوال تامین نیازهای دستگاهها و مراجعه آنان برای مذاکره با مسووالن سازمان یک امر بدیهی و جاری است، وزارت امور خارجه نیز صرفا مذاکراتی در خصوص طرح برخی از نیازها از جمله تامین خودرو، با سازمان اموال تملیکی داشته است ولی این مذاکرات تاکنون به واگذاری خودرو اعم از متروکه، ضبطی یا قاچاق به آن دس//تگاه نش//ده است، لذا خبر مربوط به خرید و واگذاری خودروهای قاچاق لوکس به وزارت امور خارجه واقعیت ندارد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.