بهرهبرداریاز01 طرحصنعتیدراستانسمنان

Jahan e-Sanat - - News -

بااستفادهازتسهیالتبانکصنعتومعدن،ازسال2931 تاکنون01 طرحصنعتیدراستانسمنانبهبهرهبرداریرسیدهودرنتیجه049 شغل جدید ایجاد شده است. به گزارش »جهان صنعت«، بانک صنعت و معدن مبلغ33 میلیونیوروتسهیالتارزیو06 میلیاردتومانتسهیالتریالی برایبهرهبرداریاز01طرحصنعتیدراستانسمنانکهشاملشرکتهای باورس، تعاونی معدنی سنگینه، پاکتاب مروارید، تجارت جاوید پارسیان، کومش فرم صنعت، دیبا انرژی سینا، پارس سیمین پوشش، شایان سنگ سمند، صنایع الستیکی پارمیدا و داروسازی ثنامد است، پرداخت کرده است. گفتنی است صنایع کوچک و متوسط استان سمنان از ابتدای اجرای طرح رونق تولید بیش از 311میلیارد تومان تسهیالت در قالب این طرح از بانک صنعت و معدن دریافت کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.