تخصیص3 هزارمیلیاردریالبهتولید

Jahan e-Sanat - - News -

بانک آینده در سال 96 مبلغ سه هزار میلیارد ریال تسهیالت با هدف استمرار رونق تولید به بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص داد.

به گزارش »جهان صنعت«، بانک آینده، در راس//تای تحقق شعار »اقتصاد مقاومتی؛ اشتغال- تولید« و همگام با سیاستها و برنامههای ابالغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، اقدام به حمایت از فعاالن اقتصادی به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط )تولیدی صنعتی، کش//اورزی و خدماتی( از طریق تامین مالی آنها کرده اس//ت. به این ترتیب، بانک آینده در س//الجاری، نس//بت به اعطای مبلغ سه هزار میلیارد ریال تس//هیالت به این واحدها با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اش//تغال فعلی، ایجاد اش//تغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور اقدام خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.