کاهش اختالفات آماری با تغییر سال پایه

Jahan e-Sanat - - News -

طبق اعالم رییس مرکز آمار ایران، سال پایه حسابهای اقتصادی در 15 تیرماه به س//ال 1390 و سال پایه قیمتها تا آذرماه به سال 1395 تغییر میکند.امید علی پارسا درباره تغییر سال پایه در مرکز آمار ایران که اکنون مدتی است صحبت آن مطرح است، اظهار کرد: تا 15 تیر ماه سال پایه حسابهای اقتصادی به سال 1390 تغییر میکند و سال پایه قیمتها هم تا آذرماه سالجاری به سال 1395 تغییر خواهد کرد.

وی به ایسنا گفت: در همان 15 تیرماه جدول داده-ستانده هم ارائه میشود، لذا کلیه آمارهای ما به روز خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.