احتمال برقراری دوباره یارانه برخی خانوارها

Jahan e-Sanat - - News -

سازمان هدفمندی یارانهها با انتشار اطالعیهای از بررسی دوباره پرونده خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده است، خبر داد.

در اطالعیه سازمان هدفمندی آمده است: سازمان هدفمندی یارانهها پس از اتمام بررس//یها و حصول نتیجه، نسبت به برقراری دوباره یارانه خانوارهای واجد شرایط و نیازمند اقدام میکند و مراتب را به اطالع آنها میرساند.این سازمان بر اس//اس مقررات، موظف است اعتراض رسمی شهروندانی که یارانه آنها قطع شده را بررسی و در صورتی که مستحق دریافت یارانه باشند، بار دیگر یارانه آنها را برقرار کند و این پروسه ربطی به انتخابات ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.