آمریکاحامیتروریسم

Jahan e-Sanat - - News -

والديمير پوتين گفت: آمريكا با حمايت از تروريس//تها در جمهوري چچن از آنها براي برهم زدن ثبات روسيه استفاده كرده است.

پوتين در گفتوگو با اليور استون كارگردان مشهور آمريكايي در قالب يك فيلم كه بخش نخست آن ش//امگاه دوشنبه گذشته از كانال تلويزيوني محلي ش//وتايم روسيه پخش شد، گفت: س//ازمانهاي اطالعاتي آمريكا با وجود اعتراضها و مخالفتهاي مسكو از تروريستها در چچ//ن حمايتهاي اطالعاتي، سياس//ي، عملياتي و مالي كردند. وي گفت: اين اقدامهاي حمايتي آش//كارا انجام گرفته اس//ت و روسيه شواهد كافي در اين مورد دارد كه برخي را در اختيار شركاي آمريكايي قرار داديم.

پوتين افزود: ش//ركاي آمريكايي در سخن از مس//كو حمايت و براي همكاري در مبارزه با تروريس//م اعالم آمادگي كردند، اما در عمل از تروريستها براي برهم زدن ثبات و اختالل اوضاع داخلي روسيه استفاده كردند.

رييسجمهوري روس//يه به عن//وان مثال به يكي از گفتوگوه//اي خود با جورج بوش پس//ر اشاره كرد و گفت: به وي نام چند مامور اطالعاتي آمريكا را كه در منطقه قفقاز روسيه با تروريس//تها ب//راي جابهجاييها همكاري ميكردند، ذكر كردم.

پوتين افزود: ب//وش گفت كه حتما به اين مس//اله رس//يدگي ميكند، اما پس از چندي سازمان سيا با ارسال نامهاي به مسكو، بر حق آمريكا براي داش//تن تماس با تمامي مخالفان دولت روسيه تاكيد كرد. رييسجمهور روسيه گفت: اين ديدگاه هنوز منس//وخ نش//ده است و در ح//وادث آس//ياي ميانه و قفقاز ش//مالي ممكن اس//ت اجرا شود و متاسفانه از جريانات تروريس//تي در اي//ن مناطق حماي//ت كردند. رييسجمهور روس//يه ادامه داد: جنگ سرد از مدتها پيش تمام ش//ده است و روسيه روابط شفافي با همه كشورهاي جهان از جمله آمريكا و اروپا دارد.

وي افزود: به حمايت و همكاري از س//وي غرب اميد بس//ته بوديم، اما به جاي آن شاهد پش//تيباني س//ازمانهاي اطالعاتي آمريكا از تروريس//تها بوديم. پوتين همچنين تصريح كرد: اجراي سياست واشنگتن منجر به پيدايش س//ازمان تروريس//تي القاعده ش//د كه در 11 سپتامبر سال 2001 به آمريكا حمله كرد.

پوتين در ادامه با بيان اينكه واش//نگتن در اين مس//اله مقصر اس//ت، گفت: سازمانهاي اطالعاتي آمريكا از افراطگرايان و تروريستهاي بينالمللي در افغانس//تان عليه ارتش شوروي حمايت كردن//د. وي در همين حال گفت كه در شرايط كنوني همكاري با آمريكا براي حل و فصل اوضاع افغانستان به نفع روسيه است.

رييسجمهور روس//يه در بخش ديگري از اين فيلم درباره امكان برتري آمريكا در مناقشه احتمالي جنگي با روسيه گفت: به نظر من در چنين جنگ//ي هيچكس زن//ده نخواهد ماند. پوتين تاكيد كرد كه روابط روسيه و آمريكا در بدترين شرايط پس از پايان دوران جنگ سرد ق//رار دارد و زيربناي همكاريهاي متقابل كه در طول چند دهه بنا ش//ده بود، از بين رفته است. خبرگزاري اسپوتنيك در گزارش خود از اي//ن فيلم كه قرار اس//ت هفته آينده كامل پخش شود به نقل از سخنان پوتين همچنين نوش//ت كه به بهبودي روابط روسيه و آمريكا اميدوار است.

رييسجمهور روسيه در پاسخ به اين پرسش كه پي//روزي ترامپ در انتخاب//ات آمريكا چه تاثي//ري بر روابط دو كش//ور دارد، اظهار كرد: اميد بهبودي روابط تا زماني كه ما را در كفن سفيد به قبرستان ميبرند، وجود دارد. وي در مورد پيمان ناتو هم گفت كه اين پيمان دشمن خارجي جس//توجو ميكند ت//ا موجوديت و فعاليتهاي خود را توجيه كند. وي افزود: در حالي كه از مدتها پيش بلوك ش//رق از بين رفته اس//ت و اتحاد شوروي ديگر وجود ندارد، چرا ناتو وجود دارد. اين س//ازمان براي توجيه موجوديت خود نياز به دشمن خارجي دارد و هميشه چنين دشمني را جستوجو ميكند ي//ا اقدامه//اي تحريكآميز انج//ام ميدهد تا كشوري را دشمن بنامد. وي همچنين پيمان آتالنتيك شمالي را ابزار سياسي و آلت دست آمريكا خواند. وي گفت كه ناتو امروز آلت دست آمريكا ش//ده و در اي//ن پيمان متحدان وجود ندارند بلكه همه اقمار و كش//ورهاي وابسته به واشنگتن هستند. پوتين گفت: براي هر كشور عضو ناتو مقابله با فشار آمريكا كه بر همه اعضا وارد ميشود، بسيار دشوار است.

رييسجمهور روس//يه ادامه داد: به همين دليل در كشورهاي عضو ناتو، استقرار هر چيزي به عنوان مثال سامانههاي موشكي يا پايگاههاي نظام//ي و حت//ي در صورت نياز س//امانههاي تهاجمي جديد بسيار آسان است.

پوتين تصريح كرد: مسكو مجبور است در اين ش//رايط تدابيري براي مقابله اتخاذ كند، به عبارت ديگر تمام مراكزي كه ممكن است روس//يه را تهديد كنند با موشكهاي روسي هدفگيري ميشوند. تحسين ديسيپلين پوتين كارگردان مشهور آمريكايي در مصاحبهاي گفت كه ديسيپلين والديمير پوتين و شيوه كار كردن او را تحس//ين ميكند. اوليور استون در مستندش تحت عنوان مصاحبههايي با پوتين كه پخش آن از دوش//نبه ش//ب گذشته آغاز شد، رهبر كرملين را طي چند ساعت مصاحبه مورد پرسشهايي درباره رياستجمهورياش قرار داد.

اوليور اس//تون بعد از توليد اين مستند در مصاحب//هاي گفت: من ديس//يپلين والديمير پوتين و قابليت او براي كار به مدت 16 س//ال و همچنين استقامتش و نحوه كار كردن او را تحس//ين ميكنم. او ادام//ه داد: تا آنجايي كه من ميدانم هيچ رييسجمهوري در آمريكا به اين ميزان س//اعت كار نميكند. پوتين من را به لحاظ وقف ش//دن به كار ياد جيمي كارتر مياندازد.

استون ادامه داد: من اينجا هستم تا پوتين را وادار به صحبت كردن كنم و بگذارم او حرف بزند و بتوانم با نشان دادن يك گوش شنوا كه كار يك خبرنگار است او را تشويق به گفتوگو كنم. من همچنين يك دراماتيس//ت هستم و بازيگرانم را تش//ويق ميكنم كه بهتر باشند، بيشتر حرف بزنند و براي من اجرا كنند.

اس//تون اظهار كرد: من فكر ميكنم كه در اين مس//تند پوتين را به چالش كشيدم. شايد فكر كنيد من يك آدم آس//انگير هس//تم اما اينطور نيس//ت و من فكر ميكنم كه پوتين را به چالش كش//يدم. اين فيلمساز آمريكايي كه اخيرا فيلم اسنودن را توليد كرد، استدالل كرد كه پوتين در زمينه مسايل اجتماعي با بسياري از رهبران جهان خيلي تفاوت ندارد.

اين در حالي است كه رييسجمهور روسيه در اين مصاحب//ه گفته بود: من روزهاي بدي ندارم زيرا يك زن نيستم. او همچنين گفت: من نميخواهم به كسي توهين كنم اما اين طبيعت امور است و يكسري چرخههاي طبيعي وجود دارد. رييسجمهور روس//يه همچنين هشدار داده بود: هيچ كس از يك جنگ هستهاي ميان آمريكا و كرملين زنده بيرون نميآيد. تحريمهاي جديد آمريكا س//ناتورهاي هر دو ح//زب جمهوريخواه و دموك//رات، در مورد اعم//ال تحريمهاي تازه عليه روس//يه، به توافق رس//يدند. تحريمهاي تازه قرار است به طرح جداگانهاي كه در مورد تحريمه//اي ايران در كنگره اياالت متحده به بحث گذاشته شده، افزوده شود.

پيش از اين سناتور دموكرات، بن كاردين، گفته بود قانونگذاران در سنا بر سر تحريمها به توافق رسيدند. در نهايت نيز شامگاه دوشنبه گذش//ته نمايندگان ارش//د دو كميت//ه امور بانك//ي و روابط خارجي اعالم كردند كه توافق حاصل ش//ده است و بر پايه آن در صورتيكه رييسجمهوري اياالت متحده قصد كاهش يا پايان دادن به تحريمهاي فعلي را داشته باشد، بايد به كنگره مراجعه كند.

به گزارش آسوشيتدپرس، تحريمهاي اخير، م//وارد ت//ازهاي را هم دربرميگي//رد كه عليه چهرههايي اس//ت كه در نقض حقوق بشر در روسيه يا ارسال جنگافزار براي حكومت بشار اسد، دست دارند.

افزاي//ش تحريمهاي فعل//ي، از جمله عليه برخي پروژههاي انرژي و تامين مالي در برخي بخشهاي اصل//ي يا صدور مجوز براي اجراي تحريمهاي//ي عليه برخ//ي بخشهاي كليدي اقتصادي روسيه، از جمله معادن، بخش فلزات، كش//تيراني و راهآهن از جمله تحريمهاي تازه بهشمار ميروند.

طرح تازه كه از سوي سناتور بن كاردين و س//ناتور جان مككين، از حزب جمهوريخواه ارائه ش//ده، خواس//تار تحريم روسيه به خاطر دخال//ت در انتخابات آمريكا و نيز نقش//ي كه مس//كو در بحرانهاي موج//ود در اوكراين و سوريه دارد، شده است.

روس//يه دخالت در انتخاب//ات آمريكا و نيز دخال//ت در امور داخلي اوكراي//ن را رد كرده است. اين كشور ش//بهجزيره كريمه اوكراين را ب//ه خاك خ//ود ملحق كرده ك//ه اين خود با مخالفت س//ازمان ملل روبهرو است. مسكو ميگويد در سوريه، بهدرخواست دولت فعلي و صاحب نماينده در سازمان ملل و براي مقابله با گروههاي تروريستي، وارد عمل شده است.

دولت روس//يه هنوز ب//ه تصويب طرح تازه واكنشي نشان نداده است. سناتور چاك شومر، رهبر اقليت دموكرات در سنا، دوشنبه گذشته گفته بود حزب دموكرات قويا خواستار آن است كه تحريمهاي روسيه بايد به موازات تحريمهاي ايران پيش برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.