هشدار رقباي ماكرون نسبت به انحصار پارلماني

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- به گفته ديپلماتهاي اروپايي، اتحاديه اروپا بهزودي اقداماتي حقوقي عليه مجارستان، لهستان و جمهوري چك انجام ميدهد كه از پذيرفتن سهم پناهجويان طبق طرح جنجالي همبستگي خودداري كردند.

بروكسل ماه گذشته ضرباالجل ژوئن را براي ورشو و بوداپست تعيين كرد تا آنها روند پذيرش مهاجران و پناهجويان را بر پايه طرح 2015 آغاز كنند يا در غير اين صورت تحريم شوند. هدف اين طرح، كاهش بار مسووليت كشورهاي ايتاليا و يونان بود كه اولين مقصد مهاجران بهشمار ميروند. دولت پراگ هم كه از اسكان مجدد 160 هزار پناهجو شانه خالي كرد، تحت فشار قرار گرفت. يكي از ديپلماتهاي اروپا گفت، انتظار ميرود روند بررسي تخلف به زودي آغاز شود. سه ديپلمات ديگر هم گفتند، انتظار دارند لهستان و مجارستان و نيز جمهوري چك تحريم شوند. احتماال ژان كلود يونكر، رييس كميسيون اروپايي و تيم كميسيونرهاي او در نشست امروز تصميمگيري ميكنند و خبر رسمي آن اعالم ميشود.

يونكر كه از منتقدان عملكرد كشورهاي شرق اروپا در مساله عدم پذيرش سهم پناهجويان به شمار ميرود، جمعه گذشته تهديد كرد كه چنين اقدامي انجام ميشود. او به هفتهنامه اشپيگل گفته بود: هفته آينده ما به اين مساله رسيدگي ميكنيم كه آيا بايد رسيدگي به نقض معاهده اجرايي شود يا خير. هنوز تصميمي گرفته نشده است اما من از آن حمايت ميكنم.

كشورهاي شرق اروپا شامل مجارستان و لهستان طرح توافقي سال 2015 براي اسكان مجدد 160 هزار پناهجوي عمدتا سوري، اريترهاي و عراقي از كشورهاي ايتاليا و يونان تا ماه سپتامبر را نپذيرفتند. تا ژوئن، كمتر از 20 هزار نفر طبق اين طرح مجددا اسكان داده شدند. طرح مذكور در واكنش به بزرگترين بحران مهاجرتي اروپا تدوين شد.

-AFP در پي نتايج چشمگير حزب امانوئل ماكرون در انتخابات پارلماني فرانسه، رقباي اين سياستمدار جوان نسبت به كنترل اكثريت پارلمان و احتمال خفه شدن بحث و مناظرهها هشدار دادند.

جنبش يكساله رييسجمهور فرانسه و متحدانش در مسير پيروزي در پارلمان فرانسه با775 كرسي قرار گرفتند و حدود 445 كرسي به دست آوردند كه پيروزي بيسابقهاي محسوب ميشود.

اپوزيس//يون و رس//انههاي فرانسه نسبت به آنچه روزنامه چپگراي ليبراس//يون آن را نتايج شبه استاليني خوانده، ابراز نگراني كردند. در همين حال مشاركت مردمي بسيار پايين 49 درصدي در دور اول رايگيري از عملكرد تيم آزموده نشده ماكرون كاس//ته و نگرانيهايي را درباره تحكيم جايگاه او به وجود آورده اس//ت. سخنگوي دولت فرانسه اذعان كرده است، س//طح پايين مش//اركت مردمي كه در شش دهه گذشته بيسابقه بوده، شكستي براي اين انتخابات است و كمپ ماكرون بايد به مساله آن دسته از افرادي رسيدگي كند كه خودشان را از صحنه انتخابات كنار كشيدند. در همين حال پيشبيني ميشود جمهوريخواهان فرانسه نيمي از كرسيهايشان را از دست دهند و سوسياليستها هم با از دست دادن احتماال بيش از 200 كرسي، نتايج فاجعهباري رقم زنند. پيش از ماكرون، سوسياليستها قدرت را در دست داشتند. يكي از مقامهاي حزب سوسياليست ميگويد، از دست دادن كرسيهاي پارلماني همچنين به معناي از دست دادن منابع مالي دولتي است. ظاهرا پسازشكستدرانتخابات،بودجهآنهااز82 ميليونيوروبهكمتراز01 ميليونيوروميرسد. رقبايماكروننگرانندچراكه اين جوان سياستمدار كنترل كشور را در جايگاه رييسجمهور در دست دارد و كنترل پارلمان هم به دست همحزبيهايش افتاده است. آنها هراس دارند كه او بهگونهاي عمل كند كه صداي مخالفان در پارلمان شنيده نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.