يك دادگاه ايالتي ديگر فرمان مهاجرتي ترامپ را متوقف كرد

Jahan e-Sanat - - News -

پس از دادگاه ريچموند در ويرجينيا، دادگاه سانفرانسيسكو نيز عليه فرمان مهاجرتي دونالد ترامپ راي داد. اين دادگاه اعالم كرده ترامپ در اين فرمان از حدود اختيارات رياستجمهوري رد شده است.

فرمان مهاجرتي ترامپ درباره ممنوعيت ورود اتباع ش//ش كش//ور عمدتا مسلمان به آمريكا براي مدت 90 روز، همچنان با سد دادگاههاي ايالتي روبهرو ميشود. پس از دادگاه ايالتي ويرجينيا در ريچموند، دادگاه سانفرانسيسكو در ايالت كاليفرنيا نيز عليه دستور مهاجرتي دونالد ترامپ راي داد.

اين احكام در پي شكايت دولت آمريكا از دادگاه هاوايي كه حكم به توقف اج//راي فرمان مهاجرتي ترام//پ داده بود، صادر ش//دهاند. دادگاه تجديدنظر سانفرانسيسكو حكم قاضي فدرال هاوايي را تاييد كرده است كه گفته بود، فرمان مهاجرتي ترامپ »تبعيض عليه مسلمانان« است.

دادگاه تجديدنظر سانفرانسيسكو در حكم خود تصريح كرده كه دونالد ترامپ در اين فرمان مهاجرتي از مرز اختيارات رياستجمهوري عبور كرده است. البته دادگاه تجديدنظر به دولت اجازه ميدهد، فرآيند بررسي پيشينه مسافران را بازبيني كند. اين مورد را دادگاه هاوايي پيشتر مسدود كرده بود. دونالد ترامپ حاال تنها راهي كه دارد رجوع به دادگاه ديوان عالي آمريكاست، هرچند متخصصان ميگويند شانس دولت ترامپ براي برنده شده در اين دادگاه نيز بسيار ضعيف است. فرمان مهاجرتي ترامپ اتباع شش كشور عمدتا مسلمان ايران، سوريه، يمن، سومالي، ليبي و سودان را به مدت 90 روز از ورود به خاك آمريكا منع ميكند. در اين مدت ماموران اداره مهاجرت موظفند تمامي مدارك مسافران اين كشورها را بازبيني كنند. شاكيان اين فرمان به دادگاه، استدالل كردهاند كه اين كار بار اضافه و اتالف نيرو و وقت اداره مهاجرت اس//ت چراكه براي صدور ويزا تمامي اين مراحل يك بار طي شده است. صدور اين فرمان مهاجرتي از سوي ترامپ با يك رشته مخالفتها روبهرو شده است. دادگاه ايالتي ويرجينيا اين فرمان را نقض قانون اساسي دانسته چراكه معتقدان به يك مذهب خاص را مورد تبعيض قرار ميدهد. اين دادگاه فرمان ترامپ را مصداق »نارواداري ديني، خصومت و تبعيض« دانسته است. ترامپ اما از فرمان خود دفاع كرده و اجراي آن را براي مقابله با تروريسم ضروري ميداند. عالوه بر ممنوعيت ورود اتباع شش كشور عمدتا مسلمان به آمريكا، ترامپ همچنين دستور توقف پذيرش پناهجو از اين كشورها را براي مدت 120 روز صادر كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.