كرهشمالي مهمترين تهديد عليه صلح و امنيت

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز- وزير دفاع اياالت متحده در جلس//هاي در كنگره اياالت متحده، كرهشمالي را بزرگترين و فوريترين تهديد عليه امنيت و صلح ناميده است. جيمز متيس در نشستي كه در مورد بودجه وزارت دفاع اياالت متحده در كميته امور نيروهاي مسلح مجلس نمايندگان برگزار ش//د، گفت: كرهشمالي برنامه جنگافزارهاي هستهاي خود را پيگيري كرده و بر دامنه و سرعت توليد ابزاري كه بتوانند اين تسليحات را حمل كنند، افزوده است. سخنان متيس، كرهشمالي را در جايگاهي قرار ميدهد كه تا سال گذشته ميالدي، كموبيش از آن روسيه بود؛ مقامهاي ارشد اياالت متحده در دولت پيشين، از جمله جو بايدن، معاون باراك اوباما تا پيش از ترك كاخ سفيد، روسيه را بزرگترين تهديد براي نظم جهاني توصيف ميكردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.