رهبر مخالفان روسيه محكوم شد

Jahan e-Sanat - - News -

-BBC الكسي ناوالني، رهبر مخالفان در روسيه به دليل نقض مكرر قانون برگزاري تجمعات به 30 روز حبس اداري محكوم شده است.

دادگاهي در مسكو حكم خود را اواخر دوشنبه گذشته اعالم كرد. قاضي درخواستهاي وكالي ناوالني براي لغو پرونده را رد كرد. او اوايل دوشنبه گذشته پيش از آنكه بتواند به تظاهرات ضدفساد بپيوندد در برابر خانهاش در مسكو بازداشت شد. حدود پنج هزار نفر در تظاهرات آنجا شركت كردند. او وي دي-اينفو كه يك گروه مستقل غيردولتي است گفت كه 825 نفر در اين تظاهرات در مسكو دستگير شدند. به گفته اين گروه صدها نفر ديگر در سنپترزبورگ بازداشت شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.