ادعايتامينماليكودتايتركيهتوسطامارات

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- يكي از روزنامههاي طرف//دار دولت تركيه به نقل از مولود چاووشاوغلو مدعي تامين مالي كودتاي 15 ژوئيه تركيه توسط امارات متحده عربي شد. يكي از روزنامهنگاران در گزارشي نوشت: وزير خارجه در مراسمي اعالم كرد كه يك كشور مسلمان از كودتاي 15 ژوئيه سال گذشته در تركيه حمايت كرده است. وي ادامه داد: چاووشاوغلو عينا اين جمالت را تكرار كرد كشوري در كودتاي تركيه حمايت مالي برابر با سه ميليارد دالر انجام داده است. اين در حالي است كه اين كشور يك كشور اسالمي بوده است. در ادامه اين اظهارات ما از او سوال كرديم كه اين كشور اسالمي كدام است كه وي در پاسخ گفت: امارات متحده عربي.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.