تغيير وزير اتحاد دو كره در كرهجنوبي

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- رييسجمهور كرهجنوبي ديروز يكي از مقامهاي كهنهكار دولت را كه داراي تجربيات طوالني در مساله كرهشمالي است، به عنوان وزير جديد اتحاد مجدد دو كشور تعيين كرد. فرد مورد نظر چو ميونگگيونگ است كه اطالعات بسيار زيادي از سياست جديد دولت كرهشمالي و مسايل مربوط به دو كره دارد. رييسجمهور كرهجنوبي ميخواهد ارتباطات با كرهشمالي ادامه داشته و تبادالت اقتصادي ميان دو كشور از سر گرفته شود. وي معتقد است تحريمها عليه پيونگيانگ نميتواند باعث متوقف شدن برنامههاي تسليحاتي اين كشور شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.