بازار سرمايه مسير توسعه اقتصاد ايران شود

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بورس- بازار سرمايه در ايران در مقابل بازار پول عمال نقش پررنگي را ايف//ا نميكن//د. در همين حال اكثر دولته//ا نيز در ايران اين بازار را كه به واسطه حضور صنايع متفاوت و وجود بازارهاي اوراق، كااليي و انرژي با كليت اقتصاد ارتب//اط تنگاتنگي دارد، خيلي ج//دي نميگيرند و اين در ش//رايطي است كه در همه جاي دنيا بورسها از شاكله و پايههاي اصلي اقتصاد هستند و در توسعه سياستهاي جاري و آينده نقش اصلي را بازي ميكنند. در همين ارتباط موسسه جهاني مكنزي در يك پيشنهاد ويژه به مقامات ايراني توصيه كرد يكي از بسترهاي توسعه و گسترش اقتصاد كشور را بر مبناي بازار سرمايه طراح//ي و از ظرفيته//اي اي//ن بازار بهطور شايسته استفاده كنند. براساس گزارش موسس//ه جهاني مكنزي، بازار سرمايه ايران با توجه به اندازه و ثروت اين اقتصاد، پتانس//يل توس//عه بيشتر را داراس//ت و فرصتهاي زيادي براي ادغام بازاره//اي مالي ايران با بازارهاي جهان//ي وجود دارد. به گ//زارش روابط عمومي بورس تهران، برخي گزارشهاي نهادهاي بينالمللي حاكي از اين است كه بازار س//رمايه كش//ور اين ظرفيت را دارد تا با توس//عه بيشتر، زمينهساز تسريع در رشد اقتصادي شود. به عنوان نمونه براساس گزارش موسسه جهاني مكنزي، بازار س//رمايه ايران با توجه به ان//دازه و ثروت اين اقتصاد، پتانس//يل توس//عه بيش//تر را دارد. در اي//ن بين فرصتهاي استفادهنشده زيادي براي ادغام بازاره//اي مالي ايران با بازارهاي جهاني وجود دارد كه اس//تفاده از اين فرصتها، كشور را قادر به جلب و جذب جريانهاي سرمايه مورد نياز براي تامين مالي رشد اقتصادي كند. يكي از نكات جال//ب توجه اين گزارش كه در بخش چالشهاي بخش بانكي از آن به عنوان يكي از چهار چالش اصلي نظام بانكي يادشده اس//ت، اين است كه اعتبارات مالي عمدتا توسط سيستم بانكي توزيع ميشوند و اين باعث كوچك و غيرمتنوع ماندن بازار سرمايه ايران شده است. از اينرو يكي از توصيههاي اين موسسه براي سامانبخشي بهنظام مالي كشور، توسعه و متنوعسازي بازار سرمايه است. براساس اين گزارش بازار سرمايه ايران نياز به بازسازي زيرساختهاي حمايتي خ//ود دارند. همچنين بخش بانكداري سرمايهگذاري ايران نيز توسعه نيافته و تع//داد كمي از ش//ركتهاي تامين س//رمايه در بازار سرمايه ايران فعاليت ميكنند.براساسيافتههاياينموسسه، سهم بازار سرمايه ايران نسبت به توليد ناخالص داخلي كمتر از متوسط جهاني است. به عنوان نمونه نسبت ارزش بازار س//هام ايران از تولي//د ناخالص داخلي حدود 30 درصد اس//ت كه اين كمتر از نصف كش//ورهاي بريكس و كمتر از يكس//وم ميانگين جهاني است. عالوه بر اين بازار س//هام ايران نسبتا نامتنوع استو01 شركتبرتر،تقريبا04 درصد بازار را در اختيار دارند. در سال 2015 تنها 2/9 ميليارد دالر اوراق در اين بازار معامله ش//ده است. اين در حالي است كه در اين سال قريب به 300 ميليارد دالر اوراق بدهي در تركيه منتشر شده اس//ت. براساس گزارش اين نهاد، براي رشد اقتصادي شش درصدي طي 20 س//ال آينده، بازار سهام و اوراق بايد تا حدود يك تريليون دالر تا سال 2035 افزاي//ش يابد. اين گزارش ميافزايد در بورس ايران تنها يك درصد از س//هام و اوراق قرض//ه به ص//ورت بينالمللي نگهداري ميشود در حالي كه ميانگين جهانياينرقم03درصداست.ازلحاظ شاخص عمق مالي نيز جايگاه ايران از وضعيت مناس//بي برخوردار نيست و اي//ران در رتبههاي پاياني از اين منظر ق//رار دارد. يكي ديگ//ر از نقدهاي اين نهاد به بازار سرمايه فقدان بازار بدهي قدرتمند اس//ت كه اين ام//ر عالوه بر كاهش سهم تامين مالي بازار سرمايه از كل، موجب ايجاد وضعيت نامطلوب در شبكه بانكي كشور و كاهش كارآمدي پروژههاي دولتي نيز شده است. درواقع در غي//اب بازارهاي اوليه و ثانويه براي بدهي دولت، نهادهاي دولتي كس//ري خود را ي//ا از طريق اخذ وام از بانكها يا با تاخي//ر در پرداخت به پيمانكاران تامين ميكنند ك//ه منجر به محدود ش//دن منابع بانكها براي اعطاي وام به بخشخصوصي ميشود و بر توانايي پيمان//كاران دولت براي ايفاي تعهدات مالي خود نيز تاثير ميگذارد. اين امر به نوبه خود باعث تجمع استقراض بخش خصوص//ي و موجب تاخي//ر و هزينه اضافي براي ش//ركتهايي ميشود كه بر روي پروژههاي دولت كار ميكنند. بنابراين با ايجاد بازار اوليه و ثانويه بدهي در بازار سرمايه، اين امر نه تنها موجب بهب//ود افزايش تامي//ن مالي و توليد و اش//تغال ميشود، بلكه موجب كاهش وضعيت نامطلوب شبكه بانكي و افزايش كارآمدي دولت ميشود. اهميت بازاري بدهي و نقش آن در بهبود رشد اقتصادي كشور از سوي صندوق بينالمللي پول نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. براساس گزارش//ي كه صندوق بينالمللي پول در س//ال 1395 منتش//ر كرد يكي از راهكارهاي بهب//ود وضعيت نامطلوب جاري بانكهاي دولتي كشور، افزايش سرمايه از طريق انتش//ار اوراق دولتي بلندمدت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.