آينده روشن شركت پس از افزايش سرمايه

Jahan e-Sanat - - News -

س/هراب دمش/قي- مجمع مديريت انرژي اميد تابان هور در تاريخ 96/3/16 در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه به رياستآقاينعمتيوباحضوربيشاز59 درصدازسهامداران شركت در محل منابع انساني برگزار گرديد. آقايان بهزاديپور سادهوند به عنوان ناظرين و آقاي تقيزاده به عنوان دبير مجمع انتخابشدند.

موضوع مجمع فوقالعاده شركت مديريت انرژي اميد تابان هور)سهاميعام(باافزايش47 درصديازمبلغ003/2 ميليارد ريالبهمبلغ000/4 ميلياردريالازمحلمطالباتوآوردهنقدي سهامدارانمبلغ000/007/1 ريال)معادل47 درصد(ازمحل مطالبات و آورده نقدي سهامداران افزايش يافت.

تاريخچه

شركت مديريت انرژي اميد تابان هور )سهامي عام( در تاريخ 1390/08/07 به صورت شركت سهامي خاص تاسيس شده وطيش//ماره373714 10320688781يلمهسانشو در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده اس//ت. در تاريخ 1393/09/18 با پذيرش شركت در بازار اول فرابورس موافقت گرديد و طبق صورتجلسه مجمع فوقالعاده 1393/12/10خروم شخصيتحقوقيشركتازسهاميخاص به عام تبديل و در مورخ 1394/03/23 با شماره 11342 نزد سازمانبورسواوراقبهادارثبتودرتاريخ52/30/4931 در فهرست نرخهاي فرابورس ايران درج و در 1395/03/19خيرات نيز عرضه سهام آن در بازار عادي فرابورس انجام گرديده است. ش//ركت مديريت انرژي اميد تابان هور )س//هامي عام( جزو شركتهايفرعيشركتگروهسرمايهگذارياميد)سهاميعام( ميباشد. محل استقرار شركت در حال حاضر تهران- خيابان وليعصر- خيابان پروين- نبش كوچه خيابان ايثار سوم- پالك –2 طبقه دوم واحد -6 كدپستي: 1966814161 است.

فعاليتاصليشركت

طبقماده6 اساسنامهشركتازمصاديقشركتهايمادر )هلدينگ( موضوع بند 22 ماده يك قانون بازار اوراق بهادار و نهاده//اي مالي موضوع بند 21 همان قانون بوده كه موضوع فعاليتهاي اصلي آن طبق ماده 3 اساسنامه بهطور خالصه عبارت از س//رمايهگذاري در س//هام، سهمالشركه، واحدهاي صندوق س//رمايهگذاري يا ساير اوراق بهادار داراي حق راي با هدف كسب سود و انتفاع در زمينه مديريت و سرمايهگذاري و مشاركت در كليه طرحهاي صنعتي باالخص برق و انرژي، توليد، خريد و ف روش، ترانزيت و انج ام مع ام الت برق و انرژي در داخل و خارج از كشور، سرمايهگذاري در صنايع و تاسيسات برق، آب و انرژي و صادرات و واردات تجهيزات مرتبط با برق و آب و انرژي، سرمايهگذاري، خريد و فروش انرژي برق و احداث نيروگاهوفروشآن،مطالعاتوتحقيقاتوارائهخدماتطراحي و مهندسي مرتبط با برق، آب و انرژي ميباشد. همچنين به موجب بند ب ماده 3 اساس//نامه شركت ميتواند موضوعات فرعي از جمله س//رمايهگذاري در مسكوكات، فلزات گرانبها، گواهي سپرده بانكي، سپردههاي سرمايهگذاري نزد بانكها و موسسات مالي مجاز و ساير اوراق بهادار و ساير داراييها مانند داراييهاي فيزيكي، پروژههاي توليدي و پروژههاي ساختماني با هدف كسب انتفاع و ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار اقدام نمايد.

هدفازافزايشسرمايه

هدف شركت مديريت انرژي اميد تابان هور سهامي عام، از افزايش سرمايه به شرح زير ميباشد.

(1 شركت در افزايش سرمايههاي در جريان شركتهاي سرمايهپذير به منظور حفظ موقعيت در شركتهاي مزبور و در صورت ايجاب افزايش سهم مالكيت شركت.

2(جبرانمخارجبابتمشاركتدرافزايشسرمايهثبتشده شركتهايسرمايهپذير.

(3 جبران مخارج تحصيل ش//ركتهاي سرمايهپذير در سالهاي قبل. (4 اصالح ساختار مالي شركت الزمبهذكراستطيمصوبهمجمععموميفوقالعادهمورخ 1393/08/26 مقررشدهتامبلغسرمايهتا000/4 ميلياردريال افزايشيابدكهمرحلهاولآنتامبلغ003/2 ميلياردريالدر سال3931 عمليشدهودرحالحاضرنيزمبلغ007/1 ميليارد ريال وجوه و مطالبات سهامداران قبلي نيز جهت شركت در افزايش سرمايه در دفاتر شركت منعكس ميباشد.

مبلغافزايشسرمايهپيشنهاديومحلتامينآن

با توجه به برنامه ارائهشده، شركت مديريتي انرژي تابان هور )سهامي عام( در نظر دارد سرمايه خود را از 2/300/000غلبم ميليونريالبهمبلغ000/000/4 ميليونريال،ازمحلمطالبات و آورده نقدي سهامداران به شرح زير افزايش دهد.

* مبل//غ 1/700/000 ميليون ريال )معادل 74 درصد( از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.