همه شاخصهاي بورس منفي شد

Jahan e-Sanat - - News -

روند معامالت روز گذشته بازار سهام بهگونهاي پيش رفت كه در پايان شاخص بورس با افت 137 واحدي مواجه و در 79 هزار و 427 واحد به تثبيت رسيد اما بروز نشانههاي مثبت در روند دادوستدها، فعاالن بازار را به آينده بورس اميدوار كرد. به گزارش ملت بازار، روند معامالت روز گذش//ته بازار سهام همانند روز گذشته پر عرضه بود و ش//اهد افت نسبي در قيمت سهام شركتها بوديم اما موضوعي كه بيش از هر عاملي توجه فعاالن بازار را به سمت خود جلب كرد افزايش حجم نقدينگي و رشد قيمت در صنايعي بود كه تاكنون افت قيمت داشتهاند. در جريان معامالت روز گذشته اندك نقدينگي بازار به سمت و سوي صنايعي مانند خودرو، انبوهسازي و رايانه هدايت شد و باعث شد قيمت سهام اكثر نمادهاي اين گروهها با رشد قابلتوجهي مواجه و شاهد تشكيل صف خريد در برخي نمادهاي اين گروهها باشيم. در مقابل در برخي صنايع مانند بيمه حجم و ارزش دادوستدها با افت محسوسي مواجه شد. از سويي ديگر با بازگشايي نمادهاي متوقف و آزادسازي سرمايه بلوكه شده نقدينگي قابل توجهي وارد بازار سهام ش//ده و بر روند معامالت تاثير مثبت داش//ته است. بعد از بازگشايي 27 نماد در روز گذش//ته نيز 10 نماد در دو بازار معامالتي بورس و فرابورس گش//ايش يافت و شوك مثبت قابل توجهي به بازار تزريق كرد. از مهمترين بازگشاييها ميتوان به نماد »خودرو« اشاره كرد كه روند معامالت گروه »خودرو و قطعات« را متحول ساخت. در كنار اين مسايل بهبود روابط تجاري با اروپا و گزارش عملكرد مطلوب شركتها از جمله عواملي است كه فعاالن و تحليلگران را نسبت به بهبود شرايط بورس طي ماههاي آينده اميدوار كرده و انتظار ميرود روزهاي پررونقي براي بورس رقم بخورد. به اين ترتيب در پايان معامالت روز گذشته در حالي كه نمادهاي »شبندر، همراه و كگل« با افت ‪17 91،‬ و 15 واحدي بيشترين تاثير منفي را بر شاخص داشتند، اين متغير با افت 137 واحديمواجهودر97 هزارو724 واحدبهتثبيترسيد.شاخص كل هم وزن نيز با افت 11 واحدي در 17 هزار و 99 واحد به كار خود خاتمه داد. در همين حال ارزش روز بازار سهام شركتهاي بورسي نيز به 323 هزار و 182 ميليارد تومان رسيد. بنابر اين گزارش در جريان معامالت روز گذشته 554 ميليون سهم و اوراق بهادار به ارزش 202 ميليارد تومان در 34 هزار و 254 دفعه بين سهامداران دادوستد شد كه دو نماد »شپلي« با دادوستد 29 ميليون برگه بيشترين حجم و »پكرمان« با ارزش 8/5 ميليارد تومان بيشترين ارزش معامالت را از آن خود كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.