ركود دست از سر توليد برنداشت

Jahan e-Sanat - - News -

نحوه اجراي هدفمندسازي يارانهها، ركود تورمي، تزريق بيرويه نفت و كاهش شديد قيمت نفت از عمدهترين مس//ايلي بودند كه براي دولت يازدهم به يادگار ماند تا در كنار تحريمهاي سنگين وضعيت توليد و سرمايهگذاري خارجي كشور را در شرايط نامطلوبي قرار دهد.

مصادف با استقرار دولت يازدهم، توليد به عنوان اصليترين شاخص تبيينكننده ق//درت و بني//ه اقتصادي كش//ور با ركود تورم//ي بيس//ابقهاي مواجه ب//ود. تزريق بيرويه عايدات نفتي به اقتصاد كش//ور در دوره ‪1384 -1390‬ و پيداي//ش عالئ//م بيم//اري هلندي در اقتص//اد، نحوه اجراي هدفمندسازي يارانهها، تشديد تحريمهاي خارجي به ويژه در حوزههاي بانكي، نفت و تجارت و نقايص ساختاري و مديريتي كشور زمينهساز چالش يادشده بودند.

از سوي ديگر عرضه افزايش هزينههاي تولي//د و افزاي//ش نااطمينانيها، موجبات كاهش توليد و همچنين خروج بخش قابل توجهي از سرمايههاي كشور از فعاليتهاي مولد به سمت فعاليتهاي غيرمولد شد. در سمت تقاضا نيز سياستهاي انبساطي مالي و به تبع آن انبساط پولي منشأ اصلي افزايش تقاضاي كل در اقتصاد كشور شد.

مجم//وع عوامل ف//وق باعث ش//د تا س//رمايهگذاري و نرخ رشد اقتصادي در س//ال ،1391 كاهش ش//ديدي داش//ته باشند. رش//د اقتصادي كش//ور در سال ،1391 منف//ي 6/8 درص//د و رش//د س//رمايهگذاري منفي 23/8 درصد بود. كاهش رشد اقتصادي و سرمايهگذاري در نيمه اول سال 1392 نيز ادامه داشت به نحوي كه رشد اقتصادي و سرمايهگذاري در نيمه اول سال 1392 نسبت به مدت مش//ابه س//ال قبل به ترتيب منفي 2/4 درصد و منفي 16/5 درصد بود.

رش//د منف//ي اقتصاد و كاه//ش قدرت خريد جامعه به واس//طه تورمهاي باال در س//ال 1391 و نيم//ه اول س//ال ،1392 منجر به كاهش س//طح مص//رف جامعه و بنابراين كاهش س//طح رفاه نسبي جامعه ش//د همچنين مص//رف بخشخصوصي بهعن//وان يكي از اجزاي مهم و بزرگترين ج//زء تقاضاي كل در س//الهاي 1391 و 1392 به ترتيب به نرخ رشد منفي 1/7 و يك درصد را تجربه كرد.

مهمترين اقدامات توليدي

مجموعه سياستها و اقدامات دولت در حوزه اقتصاد، بهطور عمده در قالب مصوبات »رفع موانع توليد و سرمايهگذاري و بهبود كس//بوكار«، مجموعه اقدام//ات »خروج غيرتورمي از ركود«، اصالحيه بودجه2931، قانون بودجه 1393 و 1394 و قانون »رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور« )مصوبه 1394/2/27 مجلس شوراي اسالمي(، »بسته سياستي كوتاهمدت خروج از ركود در حوزههاي مشخص« و »مجموعه اقدامات، سياستهاي اجرايي و پروژههاي اقتصاد مقاومتي مصوب ش//وراي اقتصاد« آورده شده است.

آخرين وضعيت توليدي

در نتيجه اقدامات دولت در سال 1393 پس از دو س//ال اين بود كه اقتصاد به طور موقت از ش//رايط ركود تورمي خارج شد و اقتصاد از رشد مثبت سه درصد برخوردار ش//د. البته از اواسط س//ال 1393 به طور عمده به دليل كاهش شديد قيمت نفت و كاهش تقاضاي محصوالت به دليل كاهش قدرت خريد ناشي از تورم سالهاي قبل و به تعويق انداختن مصرف به دليل شك و ترديدها درخصوص نتايج مذاكرات هستهاي و باال بودن نرخ سود بانكها، مجددا سطح فعاليتهاي اقتصادي كاهش يافت.

مطابق ب//ا آمارهاي اولي//ه مركز آمار ايران، رشد اقتصادي سال 1394 به يك درصد رس//يد كه هرچند در مقايس//ه با رشد سه درصدي سال 1393 كمتر است اما در مقايس//ه با كشورهاي مشابه ايران كه اقتصادشان وابس//ته به نفت هستند و به واس//طه كاه//ش قيمت نفت مواجه با كاهش ش//ديد نرخ رش//د اقتصادي و افزاي//ش تورم ش//دهاند، عملكرد بهتري داش//ته است. عالوه بر اين هزينه مصرف نهايي بخشخصوصي با وجود رشد منفي دو س//ال قبل آن در سال 1393 به رشد مثبت 3/1 درصد بازگشته و مطابق آمار مقدماتي در س//ال 1394 نيز 2/5 درصد رشد داشته است.

ب//ه طور كلي دولت با وجود مش//كالت برجا مان//ده از قبل و چالشهاي مختلف، موفق به حفظ ثب//ات و پايداري اقتصادي كش//ور در برابر تكانه شديد كاهش قيمت نفت ش//ده و حتي طي اين مدت توانست سير نزولي توليد ناخالص داخلي كشور را كنترل نموده و روند كاهنده نرخ تورم نيز استمرار يابد. مشكالتموجود در حال حاض//ر تنگناي مالي و ناكافي بودن س//رمايهگذاري و كاه//ش تقاضاي داخلي به عنوان موانعي جدي بر س//ر راه فرآين//د خروج از ركود و رونق فعاليتهاي اقتصادي هستند. براي برونرفت از وضعيت ركود فعلي در اقتصاد، سازوكارهايي از جانب دولت تعبيه و اجرا ش//ده يا خواهد شد تا از طري//ق منابع عموم//ي و با كمك نظام بانكي و بخشخصوصي، ظرفيتهاي خالي اقتصاد به ويژه در بخش صنعت فعال شود تا در كنار فضاي اميدواري ناشي از فضاي پسابرجام و سرمايهگذاري مستقيم يا تامين مالي طرحهاي اولويتدار كش//ور توس//ط س//رمايهگذاران خارجي، اقتصاد بتواند در 1396لا//س وارد مرحله جديد و مس//ير بلندمدت خود قرار گيرد و نيز زمينه رشد باالتر و مستمر با هدف تحقق اهداف برنامه ششم توسعه ميسر شود.

مساله مهم ديگري كه بايد به طور ويژه و خاص به آن نگاه شود موضوع بهروزرساني تجهيزات كارخانهها و واحدهاي توليدي و صنعتي، بهبود وضعيت واحدهاي توليدي بزرگي كه در آستانه ورشكستي يا تعطيلي قرار دارند و نيز در نظر گرفتن تدابير ويژه براي كارخانههاي تعطيل است. موضوعي ك//ه به طور مس//تقيم نهتنها با معيش//ت بس//ياري از كارگران س//ر و كار دارد بلكه حجم قابل توجهي از سرمايه ملي را كه در شرايط ركودي قرار گرفته به خود اختصاص داده است.

در حال حاضر تنگناي مالي و ناكافي بودن س//رمايهگذاري و كاهش تقاضاي داخلي به عنوان موانعي جدي بر سر راه فرآيند خروج از ركود و رونق فعاليتهاي اقتصاديهستند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.