شورايرقابتمسوولقيمتگذاري خودرواست

Jahan e-Sanat - - News -

معاون وزير صنعت با اشاره به وظايف شوراي رقابت در قيمتگذاري خودرو گفت:كناركشيدناينشوراازتعيينقيمتخودروبيمعناستوتاخيرپيشآمده رانميتوانمقدمهايبرايعدمدخالتاينشورادانست.محسنصالحينيادرپاسخ به سوالي مبني بر اينكه در سالجاري روزنهاي براي عدم قيمتگذاري خودرو از سوي اين شورا وجود دارد، گفت: شوراي رقابت طبق وظيفه قانونياش مسوول تعيين قيمت خودرو است. بر اين اساس كنار كشيدن اين شورا از تعيين قيمت خودرو بيمعناست. شوراي اقتصاد فهرستي از كاالهاي انحصاري را به تصويب رسانده است و خودرو هم در اين فهرست قرار دارد. بنا بر قانون، شوراي رقابت بايد در مورد قيمت جديد خودرو نظر دهد، مگر اينكه بنا بر درخواست وزارت صنعت ياتوليدكنندگانخودروازفهرستكاالهايانحصاريخارجشود.تاخيرپيشآمده را نميتوان مقدمهاي براي عدم دخالت اين شورا در قيمتگذاري در نظر گرفت. ديدگاه شخصيام اين است كه شورا مشغول بررسي اسناد و مدارك است و هنوز بهجمعبندينرسيدهاست.ويبااشارهبهابالغيهمعاوناولرييسجمهوردرارتباط باساماندهيبازارارزمبنيبراينكههرنوعوارداتخودروازشركتهايغيرنماينده ممنوعاست،گفت:نزديكبههفتماهاستكهاينابالغيهعملياتيشدهووزارت صنعتازوارداتخودروتوسطشركتهايغيرنمايندهجلوگيريكردهاست.اين قضيه در فضاي اقتصادي كشور جاافتاده و نمايندگيهاي مجاز در كشور فعاليت ميكنن//د و واردات خودرو همچنان ادامه دارد. به نظر من اين ممنوعيت تاثير چنداني در قيمت خودرو در بازار داخلي نداشته است.اين مقام مسوول در پاسخ بهسواليدرخصوصممنوعيتوارداتباتوجهبهافزايشتوانتوليدداخليگفت: در سالجاري واردات خودروهاي لوكس ممنوع اعالمشده است اما قراردادهاي توسعهاي، ارتباطي به بحث واردات خودرو ندارد. واردات خودرو از مسايل ديگري تاثيرپذير است. واردات به سطح انتظارات بازار بستگي دارد. اينكه چه سطحي از كيفيت و خدمات پس از فروش توسط خودروساز خارجي ارائه ميشود و انتظار مشتريان چيست؟ سطح قيمت خودروهاي وارداتي به ايران و نيازهاي مخاطبان دوعاملتعيينكنندهدراينزمينهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.