سونامیتغییراتدرسازمانسینمایی

Jahan e-Sanat - - News - مد و لباس ویژه

محمدمهدیحیدریان؛4 ماهپسازانتصابش به عنوان رییس سازمان سینمایی؛ دیروز تغییرات گستردهای را در سازمان سینمایی انجام داد.

رییسسازمانامورسینماییوسمعیوبصری با صدور احکامی، سه معاون جدید این سازمان و مدیرعامل جدید موسسه رسانههای تصویری را منصوب و معرفی کرد و آنها را مس//وول طراحی و اجرای برنامههای توسعه محور سینمای ایران دانس//ت. محمدمهدی حیدری//ان در این احکام ضمن تاکید بر نقش سینمای حرفهای و ضرورت همیاریوکمکبهتوانمندشدنبخشخصوصی، اضافه کرده است: نیاز سینمای امروز ایران تعامل درون و بیرون سینما در جهت کسب سهم از بازار تصویریدنیاست.

رییس سازمان سینمایی با قدردانی از حبیب ایلبیگی معاون سابق ارزشیابی و نظارت، ابراهیم داروغهزاده را به عنوان جانشین وی منصوب کرد.

حیدریان در حکم انتصاب داروغهزاده، صیانت از ارزشهای فرهنگی ایرانی- اس//المی، استقرار روشهای متناس//ب برای تولید آثار ارزش//مند، تقویت فضای تعامل و اعتماد متقابل با فیلمسازان، حرکت به سمت استقرار نظام حرفهای در حوزه تولید و پخش فیلم، زمینهسازی برای تولید آثار با مضامین متنوع و ژانرهای مختلف را از اولویتهای کاری وی دانست.

ایجاد موسسات تخصصی برای طراحی و تولید مضمون و محتوای س//ینمایی، صیانت از حقوق پدیدآورندگان و مالکان آثار، تامین ش//رایط ورود هنرمندان جوان و خالق به عرصه فیلمس//ازی و ایجاد فضای امن برای س//رمایهگذاری از دیگر تاکیداترییسسازمانسینماییخطاببهمعاون جدید ارزشیابی و نظارت است.

حیدریان همچنین به داروغهزاده توصیه کرده است تا با همکاری و تعامل موثر با مراکز شرکتها، تش//کلها و صنوف و با جلب همکاری نهادهای مرتبط در تحقق اهداف تعیین شده، گام بردارد.

رییس سازمان سینمایی همچنین با تشکر از خدمات نصرتاهلل مرادی در زمان تصدی معاونت توسعهمدیریتومنابع،رمضانعلیحیدریخلیلی را به عنوان جایگزین وی منصوب کرد.

در حکم انتصاب رمضانعلی حیدری خلیلی، بهرهگیری از تمام ظرفیتها و س//رمایه انسانی متخص//ص و روزآمدی نظام برنامهریزی، اداری و مالی، ارتقای سطح معیشتی و رفاهی کارکنان، توجه به منافع و مصالح و پشتیبانی همه جانبه از اجرای برنامهها و پایش عملکردی سازمان، تعامل فعال با سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و راهاندازی دبیرخانه جامع موسسات تابعه، به عنوان اولویتهای آتی معاونت توسعه مدیریت و منابع تعیین شده است.

در جریان صدور این احکام، محمود اربابی نیز به عنوان معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی منصوب شد تا ماموریت تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی سینمای ایران را در کنار ماموریتهای مهم دیگر به سرانجام برساند.

حیدریان در حکم انتصاب محمود اربابی از وی خواسته است که برنامهریزی و بهرهگیری از تمام ظرفیتهای موجود برای تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی سینمای ایران، استانداردسازی و توسعه فناوری و زیرساختهای سینمایی، ارتباط فعال با مراکزعلمی،پژوهشی،دانشگاهیوحوزوی،تقویت

یک طراح لباس گفت: برندهای بزرگ دنیا برای بازارهای مد و لباس کشورهای مسلمان، خاورمیانه و به ویژه عربها، اتاق فکر تش//کیل دادهاند تا لباسهایی متناسب با سلیقه و عرف آنها طراحی کنند.

مهدی نوری، طراح لباس در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: برندهای بزرگ دنیا معتقدند، بازار کشورهای مسلمان، بزرگ و بکر اس//ت و میدانند که عربها به اندازه کافی پول دارند. بنابراین در فکر طراحی لباس طبق س//لیقه آنها هستند تا بتوانند جذبشان کنند.

او که چند سالی در ایتالیا زندگی کرده و از دانشگاه میالن فارغالتحصیل ش//ده اس//ت، درباره اینکه چرا جای طراحان ایرانی در هفتههای مد خارجی خالی اس//ت، گفت: وقتی ما در ته//ران هفته مد نداریم، چطور میتوانیم انتظار داش//ته باشیم کار طراحانمان دیده شود و بتوانند به هفتههای مد در میالن، پاریس و لندن ورود پیدا کنند. اگر هفته مد در تهران، یکبار در س//ال هم برگزار شود، میتواند به معرفی طراحان ایرانی کمک کند.

این طراح لباس ادامه داد: البته فقط برگزاری هفته مد مهم نیست، بلکه نحوه برگزاری آن نیز مهم است. بهنظر میرسد هفته مد تهران دوبار برگزار شده و با انتقادهای بسیاری هم همراه بوده اس//ت و فقط از بازیگ//ران، مدلها، خوانندهها و چهرهها برای حضور در آن دعوت ش//ده است. در حالی که بخشخصوصیفعالدرحوزهآموزشوپشتیبانی فنی سینمایی را در اولویت قرار دهد.

رییس سازمان سینمایی همچنین با تشکر از خدمات سیدمصطفی ابطحی، مهدی یزدانی را به عنوان مدیرعامل موسسه رسانههای تصویری منصوب کرد. حیدریان در حکم انتصاب یزدانی، ایج//اد تعامل در همراهی با نهضت تولید محتوا و تقویت نمایش خانگی، توسعه فعالیت سامانه VOD و ایج//اد بازارهای جدید مکمل داخلی و خارجی را به عنوان ماموریتهای وی عنوان کرد.

پس از جابهجایی مدیران و معاونان س//ازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، رییس سازمان سینمایی در احکامی جداگانه، نصرتاهلل مرادی معاون سابق توسعه مدیریت و پشتیبانی و سید مصطفیابطحیمدیرعاملسابقموسسهرسانههای تصویری را به عنوان مشاوران خود منصوب کرد.

حیدری//ان در حکم//ی، علیرضا تاب//ش را با ماموریتهای جدید س//اختاری مجددا به عنوان مدیرعاملبنیادسینماییفارابیمنصوبکرد.

متن حکم محمد مهدی حیدریان خطاب به در هفتههای مد که در کش//ورهای دیگر برگزار میشود، در کنار این افراد، از فعاالن صنعت مد و لباس و تولیدکنندگان هم دعوت میکنند تا با سرمایهگذاری روی طراحان لباس، به پیشرفت حوزه مد و لباس کمک کنند اما در ایران چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه عدهای آمدند فقط عکس بگیرند و دیده تابش آمده است: نظر به سوابق و تجارب جنابعالی درمدیریتامورفرهنگیوهنریوبهاستنادمصوبه 96/3/13خروم هیاتامناء،بهموجباینحکمبه مدت دو سال به عنوان مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابیمنصوبمیشوید؛درهمراهیبانهضتتولید محتواوبرنامهریزیهدایتگربرایتقویتوارتقای کیفیتولیدمحتواوبهبودچرخهتولیدآثارحرفهای درمضامینمتنوعوژانرهایمختلف،ارتقایکیفی متن و فیلمنامه، تقویت و گسترش تولید محصول مشترک با کش//ورهای دارای ارتباط استراتژیک فرهنگی و تجاری، توجه ویژه به سینمای کودک و نوجوان در عرصه تولید و اکران، حمایت از مخاطب فیلمایرانی،ایجادفرصتارتباطهنرمندانسینمابا اندیشمندان حوزه و دانشگاه و وقایع و موضوعات مهم کش//ور، صیانت از حق//وق پدیدآورندگان و مالکان آثار سینمایی، توجه به هنرمندان جوان و خالق، حمایت از ایجاد و فعالیت س//ازمانهای تهیه و تولید، س//رمایهگذاری و جذب سرمایه در سینما، کمک به بازاریابی و مبادالت تجاری فیلم و سینمادرعرصهبینالمللونیزبازنگریدرتجدید شوند و بگویند ما چنین کاری را انجام دادیم.

نوری با بیان اینکه شنیدهام برای حضور طراحان در هفته مد تهران، از آنها پول گرفتهاند، گفت: درهیچ کجای دنیا چنین اتفاقینمیافتدوبهطراحاننمیگویند05 میلیونبدهتابتوانی »کتواک« داشته باشی. به عقیده من، ایران دسترسی چندانی سازماندهی و چابکسازی ساختار بنیاد متناسب با نیازهای روز و جدید سینما از اولویتهایی است که انتظار دارد تا با همکاری و تعامل موثر با مراکز، شرکتها، صنوف و فیلمسازان و با جلب همکاری نهادهای مرتبط انجام گیرد؛ توفیقات روزافزونتان را از خدواند متعال خواستارم.

ص//دور 20 حکم در یک روز برای بخشهای مختلف؛خبرازاتفاقاتوتصمیماتتازهایدرروزها وماههایآیندهمیدهدواینهمهدرحالیاستکه تا زمان معرفی وزیر جدید برای کرسی وزارت ارشاد و کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسالمی سه ماه بیشتر فرصت باقی نمانده است و قطع به یقین هنوزمشخصنیستآیاسیدرضاصالحیامیریبار دیگر حوزه ریاست فرهنگ و ارشاد اسالمی را از آن خود خواهد کرد یا خیر؟

در چنین شرایطی رئیس سازمان سینمایی با تغییرات تازه خود که میتوان آن را س//ونامی تغییرات نامید؛ معاون نظارت و ارزشیابی، معاون توس//عه مدیریت و منابع، معاون توسعه فناوری و مطالعات س//ینمایی، مدیر موسسه رسانههای تصویری،مدیرعاملبنیادسینماییفارابی،قائممقام بنیاد سینمایی، هیات امنای موسسه رسانههای تصویری، هیات امنای مدرسه ملی سینما و مشاور امور بینالملل را همزمان منصوب کرد.

در میان احکام صادره؛ س//یدرضا میرکریمی بهعنوان عضو هیات امنای موسس//ه رسانههای تصویری،مدرسهملیسینما،مشاوراموربینالملل )س//ه سمت(/ علیرضا تابش به عنوان مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، عضو هیات امنای مدرسه ملی سینما )دو سمت(/ منوچهر شاهسواری به عنوان مدیرعامل خانه سینما، عضو هیات امنای موسسه رسانههای تصویری و مدرسه ملی سینما )دو سمت(/ محمد اربابی بهعنوان معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی و عضو هیات امنای مدرسهملیسینما)دوسمت(؛گاهاوظایفتازهای به آنها سپرده شده است. به بازارهای جهان ندارد، در حالی که طراحان بااستعداد بسیاری در کشور ما هستند.

او اظهار کرد: حتی بعد از هفته مد تهران، خبری از طراحان بسیاری که در آن شرکت کرده بودند، نیست و این موضوع جای تاسف دارد. اگر برخی موارد رعایت شود، میتوان امید داشت که طراحان لباس ایرانی هم بتوانند در هفتههای مهم مد دنیا دیده شوند.

این طراح لباس بیان کرد: زمانی که ساکن ایتالیا بودم و با برخی صاحبان برندها صحبت میکردم، آنها میگفتند در کنار نمایندگیهاییکهدرشهرهایمختلفدنیاازجملهنیویورکو توکیو دارند، در تهران هم نمایندگی داشتهاند که بعد از انقالب نمایندگیشان جمع شد. برخی برندها نگاه مثبتی نسبت به تهران دارند و فکر میکنند پتانس//لهای خوبی در این شهر وجود دارد اما باید بسترها فراهم باشد.

نوری با اشاره به اینکه به کشورهای زیادی سفر کرده است، اظهار کرد: اگر شرایط در تهران مهیا باشد، میتواند جزو 15 شهر برتر دنیا در حوزه مد و لباس قرار گیرد اما وجود برخی مالحظات، مانع این اتفاق میشود.

این طراح لباس با اشاره به اینکه در کشورهای دنیا، حوزه م//د و لباس خبرنگاران تخصصی دارد، گفت: خبرنگاران در کشورهایی که هفته مد در آنها برگزار میشود، بهعنوان یک کارشناس حضور دارند اما متاسفانه چنین چیزی را در ایران نمیبینیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.