پردرآمدترین چهرههای هنری سال معرفی شدند

Jahan e-Sanat - - News -

مجله »فوربز« طبق روال هر س//ال، اسامی پردرآمدترین چهرههای فرهنگی، ورزشی، هنری ...و در طول سال گذشته را اعالم کرد. براساس اخبار منتشرشده در سایت این مجله اقتصادی، در فهرست امسال »فوربز«، شان دیدی کامز، رپر آمریکای//ی با 130 میلیون دالر رتب//ه اول را دارد و پس از او بیانسهخواننده،با501میلیوندالردومشدهاست.رتبهسوم از آن رولینگ نویسنده ثروتمند انگلیسی و خالق رمانهای »هری پاتر« است که طی 12 ماه گذشته، 95 میلیون دالر کس//ب کرده است. هر سال با انتشار فهرست پردرآمدترین چهرههای جهان، نام جیمز پترسون، جنایینویس آمریکایی باالتر از دیگر نویسندگان به چشم میخورد، اما امسال جی. کی.رولینگبا59میلیوندالربهلیستبرگشتهونخستین مقام را بین نویسندگان از آن خود کرده است.

رولینگ این جایگاه را به فروش موفق نمایشنامه »هری پاتر و فرزند نفرینشده« که به هشتمین کتاب »هری پاتر« ملقب ش//ده، مدیون است. پارکهای موضوعی »دنیای جادوگری هری پاتر« در استودیوهای »یونیورسال« و اقتباس سینمایی از رمانهای او هم از دیگر دالیل اضافه شدن به سرمایه این زن نویسندهمحسوبمیشوند.رولینگبهزودیبیستمینسالگرد انتشار اولین رمان از مجموعه »هری پاتر« را جشن میگیرد. او این روزها درگیر نگارش فیلمنامه اقتباس//ی »هیوالهای شگفتانگیز و زیستگاه آنها« است.

چهارمین رتبه به »دریک« خواننده 94) میلیون دالر( تعلق دارد و کریس//تین رونالدو بازیکن فوتبال با 93 میلیون دالر، بهعنوان پنجمین چهره پردرآمد جهان شناخته شد.

بهنظر میرس//د اهالی موسیقی سال موفقی را پشت سر گذاش//تهاند چراکه رتبههای ششم و هشتم را ویکند با 92 میلیون دالر و کلد پلی با 88 میلیون دالر اشغال کردهاند.

دومین نویس//ندهای که نامش در این لیس//ت به چشم میخورد، جیمز پترسون آمریکایی است که تقریبا هر سال جزو پردرآمدترینهای این شغل شمرده میشود. او که اینبار مقام اولی را به رولینگ باخته، با 87 میلیون دالر درآمد در جایگاهنهمنشستهاست.جاستینبیبرخوانندهبا5/38 میلیون دالر، رتبه سیزدهم را دارد و درست پس از او نام لیونل مسی بازیکن مشهور فوتبال دیده میشود.

دو خواننده ثروتمند بعدی بروس اسپرینگس//تین و ادل هستند که در طول سال گذشته، به ترتیب 75 و 69 میلیون دالر درآمد بهدست آوردهاند.

جری سینفیل، کمدین 69) میلیون دالر( و مارک والبرگ 68) میلیون دالر( بازیگر، هجدهمین و بیستمین رتبه لیست »فوربز« را دارند و پس از این دو، متالیکا از عرصه موسیقی با 66/5 میلیون دالر جایگاه بیستویکم را دارد.

از دیگر چهرههای سرشناس و پردرآمدی که میتوان به آنها اشاره کرد، راجر فدرر 64) میلیون دالر(، دیوید کاپرفیلد 60/6) میلیون دالر(، التون جان 60) میلیون دالر(، وین دیزل 54/4) میلیون دالر(، پل مککارتنی 54) میلیون دالر(، آدام س//ندلر 50/5) میلیون دالر(، جکی چان 49) میلیون دالر(، رابرت داونی جونیور 48) میلیون دالر(، تیلور سوییفت 44) میلیون دالر(، تام کروز 43) میلیون دالر(، سلین دیون 42) میلیون دالر(، جی زی 42) میلیون دالر(، شاهرخ خان 38) میلیون دالر(، جنیفر لوپز 38) میلیون دالر(، سلمان خان 37) میلیون دالر(، بیل اورایلی 37) میلیون دالر(، اد شیران 37) میلیون دالر( و ریحانا 36) میلیون دالر( هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.