فرهاد مهندسپور، دبیر جشنواره تئاتر فجر شد

Jahan e-Sanat - - News -

فرهاد مهندسپور )نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر( با حکم مهدی شفیعی )مدیرکل هنرهای نمایشی( به عنوان دبیر سی و ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر منصوب شد.

فرهاد مهندسپور، مدرس و کارگردان تئاتر، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و استادیار گروه بازیگری- کارگردانی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس که در سابقه فعالیت خود ریاست شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش و ریاست انجمن نمایش را دارد، برای دومین بار در مس//یر س//ی و ششساله جشنواره بینالمللی تئاتر فجر دبیری این رویداد بزرگ هنری را بر عهده گرفته اس//ت. دبیری بیست و سومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر نیز در پرونده کاری این هنرمند قرار دارد.

این کارگردان تئاتر دارای دکترای پژوهش هنر، کارشناس ارشد بازیگری و کارگردانی از دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است.

نمایش »به خورشید سپارید« در سال 1366 آغازی بر کارگردانی تئاتر او بوده و پس از آن »داوری ایندرا«، »سرودی کنار گودال«، »گالیله«، »نیلبک و بهمن«، »مکبث«، »دیر راهبان« و »روز رستاخیز« را روی صحنه برده است. فرهادمهندسپورکارگردانیسهتلهتئاتر»استنطاق«،»یغمایباشکوهخورشید« و »سه پاس از حیات طیبه نوجوان نجیب و زیبا« را نیز در سالهای ‪85 77،‬ و 86 انجام داده است.

حضور در جشنوارهها و سمینارهای مختلف ایرانی و خارجی تئاتر به عنوان سخنران، داوری جشنوارههای متعدد بینالمللی و سراسری تئاتر، نگارش بیش از 60 عنوان مقاله پژوهشی و نقد هنری، نگارش و چاپ شش عنوان کتاب و دریافت جایزه بهترین فیلم مستند جنگی از جشنواره فیلم دفاع مقدس، جایزه بهترین نمایش سال از انجمن منتقدان تئاتر ایران، جایزه برگزیده ربع قرن تالش برای شکلگیری ادبیات نمایشی دفاع مقدس و جایزه پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس ...و از دیگر فعالیتهای این کارگردان شناخته شده تئاتر به شمار میرود. فرهاد مهندسپور عالوه بر برگزاری کارگاههای آموزشی متعدد در استانهای کشور در دانشگاههای تهران، تربیت مدرس، هنر، سوره، آزاد اسالمی ) اراک، بوشهر، تنکابن و رامسر( به تدریس مشغول است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.