انتقاد كوچكينژاد از سرعت پايين اينترنت

Jahan e-Sanat - - News -

رييس فراكسيون مطبوعات، رسانه ملي و پايگاههاي خبري مجلس گفت: مقام معظم رهبري تاكيد داشتند ضمن افزايش سرعت اينترنت بايد در حوزه كنترل فضاي مجازي به روز و توانمندتر شويم چراكه در حال حاضر از حيث شبكه ملي اطالعات و كنترل فضاي مجازي بسيار عقبماندهايم.

جبار كوچكينژاد گفت: مقام معظم رهبري در جلس//ه روز گذش//ته خود بحثهايبسيارجديدربارهفضايمجازي،شبكهملياطالعاتوسرعتاينترنت بيان كردند. فضاي مجازي در همه دنيا توسط كشورها كنترل ميشود و از طريق شبكههاي داخلي كشورها، مردم از نظر اطالعاتي تغذيه ميشوند.

وي ادامه داد: متاس//فانه در زمينه ش//بكه مل//ي اطالعات و كنترل فضاي مجازي بس//يار عقبماندهايم و ش//ايد يكي از نگرانيهاي مقام معظم رهبري همين مساله باشد.

كوچكينژاد با انتقاد از سرعت بسيار پايين اينترنت در شهرها و روستاهاي كشور گفت: دانشجويان و فارغالتحصيالن دانشگاهي از سرعت كند اينترنت در مراكز و شهرهاي مختلف گاليهمند هستند، حتي سرعت اينترنت در روستاها اعتراضات و گاليههاي روستاييان به نمايندگان را شدت بخشيده است.

به گزارش ايسنا، نماينده مردم رشت در مجلس، افزايش سرعت اينترنت، كنترل فضاي مجازي و به بهرهبرداري رسيدن كامل شبكه ملي اطالعات را از بحثهاي بسيار مهمي دانست كه بايد توسط شوراي عالي فضاي مجازي به آن پرداخته شود.

رييس فراكسيون مطبوعات، رسانه ملي و پايگاههاي خبري در عين حال نبوغ و توانايي دانشمندان و نخبگان مراكز علمي، دانشگاهي و شركتهاي دانشبنيان را در صادرات سختافزار و نرمافزار مورد توجه قرار داد و افزود: در داخل كشور داراي ضعفها و كاستيهايي در حوزه فضاي مجازي هستيم كه ميتوان در صورت اختصاص بودجه كافي و اراده متوليان امر نقصها را در كوتاهمدت برطرف كرد. فراكسيون نيز آمادگي همكاري با مسووالن و متوليان را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.