تلويزيون نيم ميليون يورويي ساخته شد!

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- يك شركت اتريشي بزرگترين تلويزيون جهان را ساخته است. هزينه اين تلويزيون با طول و عرض آن به ترتيب 6/14 و 2/57 متر، نيم ميليون يورو است!

به گزارش نيواطلس، ‪C Seed‬ در دنياي توليد تجهيزات الكترونيك نام شناخته شدهاي نيست. البته خانوادههاي كمي ميتوانند محصوالت اين كارخانه را بخرند. اين شركت كه مقر آن در وين است، تلويزيونهاي گرانبها ميسازد.

اين ش//ركت ب//ه تازگي يك تلويزي//ون با قطر 6/65 مت//ر به نام C Seed262 ساخته كه بزرگترين تلويزيون دنيا به حساب ميآيد. ‪C Seed262‬ با همكاري شركت L-Acoustics ساخته شده است. در حقيقت سيستم صوتي همراه تلويزيون نتيجه همكاري اين دو شركت است. سيستم صوتي مذكور داراي 6 تا 10 بلندگوي باكيفيت است كه فرد ميتواند تعداد آن را انتخاب كند.

طول اين تلويزيون 6/14 متر و عرض آن 2/57 متر و وضوح تصوير آن نيز 4096 در 1716 پيكسل است.

همچني//ن در ‪C Seed262‬ از فناوري الاي دي س//ياه اس//تفاده شده است.

سه ضلع اين تلويزيون لبه ندارند و فقط يك لبه سياه به عرض 15 سانتيمتر در بخش پايين دستگاه وجود دارد.

جالب آنكه ‪C Seed262‬ داراي يك صفحه س//ينمايي است كه با فش//ردن دكمهاي روي كنترل از راه دور جمع و باز ميش//ود. همچنين داراي يك سرور رسانهاي است كه درون آن ساخته شده است. وزن آن نيز حدود 800 كيلوگرم تخمين زده ميشود.

هزينه كل خريد و نصب اين دستگاه بيش از نيم ميليون يورو است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.