تحريم هوايي قطر قانوني است؟

Jahan e-Sanat - - News -

گروه حملونقل- به دنبال تنش ميان كشورهاي حاشيه خليجفارس و جلوگي//ري از ت//ردد هواپيماهاي قطري در حريم اين كشورها، شركت هواپيمايي قطر از سازمان بينالمللي هواپيمايي كش//وري، ايكائو وابسته به س//ازمان ملل متحد خواس//ت تا تحري//م هوايي قط//ر را غيرقانوني و مغاير كنوانسيون ترابري هوايي سال 1944 اعالم كن//د. با افزايش تنش ديپلماتيك بين قطر و كش//ورهاي عربي حوزه خليجفارس، عربس//تان، امارات و بحرين فرودگاههاي خود را روي نشست و برخاست هواپيماهاي قطري بس//تهاند اما سوال جدي در اين زمينه اين است كه بستن حريم هوايي به روي كشورها اقدامي قانوني است يا خير؟

براساس حقوق بينالملل و حقوق هوايي، هر كشور حق دارد به لحاظ نظامي يا امنيتي، پرواز هواپيماهاي س//اير كش//ورها را در پ//ارهاي از قلمرو خود مح//دود يا ممنوع كند. همچنين كشورها در صورت استفاده از تجهيزات عكسبرداري بايد به حق حاكميت كشورهاي ديگر توجه كنند. هر كشور متعاهدي ميتواند كاربرد تجهيزات عكسبرداري را بر فراز قلمرو خود ممنوع يا محدود سازد. براساس همين قانون اي//ران نيز به تازگي به ش//ركت نپال ايرالينز به دليل عدم تسويه چند ساله بدهيهايش، اجازه استفاده از حريم هوايياش را نداد.

قواني//ن بينالملل//ي حفظ حريم هوايي كشورها را به رسميت شناخته و براساس آن قلمرو يك كشور نهتنها شامل سرزمين و آبهاي سرزميني آن بلكه ش//امل اليهاي از هوا كه بر ف//راز قلم//رو زميني و آب//ي آن قرار دارد، ميگ//ردد. اين الي//ه هوايي تا آنجا كه اتمس//فر (و//ج) وجود دارد، ادام//ه مييابد و پ//س از آن منطقه ماوراي جو يا فضا آغاز ميشود. ماده »يك« كنوانسيون پاريس در تاريخ 13 اكتب//ر س//ال 1919 حاكميت مطلق و انحصاري دولتها را بر قلمرو هواي//ي مافوق س//رزمين و آبهاي سرزمينيشان مورد تاييد قرار داده اس//ت. به غي//ر از اين كنوانس//يون چن//د ق//رارداد بينالملل//ي ديگر بر حفظ حريم هوايي كش//ورها تاكيد كرده است.

با قبول اصل حاكميت، هر دولت حق مس//لم دارد ك//ه بهطور مطلق، عب//ور و م//رور هواپيماه//ا را بر فراز قلمروي زميني و دريايي خود تحت قواع//د و ضوابط//ي درآورده و آن را ممنوع س//اخته يا براي هواپيماهاي هر كش//وري كه مايل باش//د، مجاز اعالم كند. با اين توصيف هيچيك از هواپيماهاي دولتي حق ندارند بدون تحصيل اج//ازه از راه عقد قرارداد و غيره و عدم رعايت مفاد و شرايط آن بر فراز خاك كشور ديگر پرواز كنند ي//ا در آن فرود آيند. از اين رو، عدم كس//ب جواز ورود ب//ه قلمرو هوايي كش//ورها، نقض حريم هوايي دولت ديگر و نقض جدي حقوق بينالملل محسوب ميشود.

كنوانس/يون تراب/ري هوايي سال 1944 چه ميگويد

كشور قطر براي غير قانوني بودن اقدام عربستان »كنوانسيون ترابري هوايي سال «1944 را مورد اسنتاد قرار داده و اين در حالي است كه در بخش ششم همين كنوانسيون آمده اس//ت: »هر كش//ور متعاهدي حق امتن//اع از دادن گواهي ي//ا اجازه به يك بنگاه اقتصادي حملونقل هوايي كش//ور ديگر يا لغو آنه//ا را محفوظ ميدارد، در ه//ر موردي كه متقاعد نميش//ود مالكيت اساسي و كنترل موثر متعلق به اتباع كش//ور متعاهد اس//ت يا در م//وردي كه چنين نهاد حملونقل هوايي در انطباق قوانين كش//وري كه بر فراز آن بهرهبرداري ميكند يا اجراي تعهداتش به موجب اين موافقتنامه قصور دارد.«

در اي//ن ش//رايط ك//ه قط//ر محدوديتهاي ايجاد ش//ده را نقض آش//كار قوانين بينالمللي هوانوردي اعالم كرده؛ عربس//تان و كشورهاي ام//ارات و بحري//ن معتقدن//د براي حفاظت از جان شهروندان خود اقدام به اين عمل كردهاند و اين در حالي است كه محدوديتهاي ايجاد شده براي هواپيماهاي كش//ور قطر صرفا محدود به اس//تفاده از فرودگاههاي كشورهاي عربستان سعودي، امارات متحده عربي و بحرين نميشود. اين محدوديتها ش//امل ناوبري هوايي و همچنين اس//تفاده از آسمان اين كش//ورها براي پروازهاي عبوري نيز ميشود.

در همين رابطه، روز دوشنبه 12 ژوئن 22) خرداد(، اكبر البكر، رييس ش//ركت هواپيمايي قطر نس//بت به محدوديتهاي ايجاد شده به سازمان بينالملل//ي هوان//وردي غيرنظامي ش//كايت كرده است. رييس شركت هواپيمايي قطر محدوديتهاي ايجاد شده را غيرقانوني و عمال نقض قوانين بينالمللي هوانوردي دانسته است.

سازمان هوانوردي امارات متحده عربي و همچنين سازمان هوانوردي عربستان سعودي نسبت به اعتراض و ش//كايت قطر واكنش نشان دادند. مقامات شركت هواپيمايي عربستان اعالم كردهاند كه بس//تن فرودگاهها و همچنين من//ع پروازهاي عبوري هواپيماهاي قطري به منظور حفظ ش//هروندان اين كش//ور از خطرات احتمال//ي ب//وده و مطاب//ق ب//ا حق حاكميت اين كشور است.

مقامات هوانوردي امارات متحده عربي و بحرين نيز اظهارات مقامات عربس//تان را در اي//ن زمين//ه تكرار كردهاند. اظهارات مقامات هوانوردي سه كش//ور يادش//ده در واكنش به مصاحبهاي اس//ت كه شبكه خبري

با اكبر البكر، رييس سازمان هوانوردي قطر داشته است. شركت هواپيمايي قطر، يكي از شركتهاي ب//زرگ هواپيمايي در ح//وزه خليج فارس به حساب ميآيد. هواپيماهاي اين شركت نه تنها بسياري از مناطق خاورميانه را تحت پوشش پروازهاي خ//ود دارند بلك//ه اين ش//ركت به بسياري از نقاط آس//يا، اقيانوسيه و آفريقا نيز پرواز دارد. پروازهاي شركت هواپيمايي قطر بسياري از كشورهاي اروپايي و همچنين آمريكاي شمالي و جنوبي را نيز در بر ميگيرد. شركت هواپيماي//ي قطر كه عض//و اتحاديه هوان//وردي بينالمللي است از جمله به شهرهاي فرانكفورت، برلين، مونيخ و دوسلدورف در آلمان نيز پرواز دارد.

تحريم هواپيمايي قطر شامل هواپيماهاي عبوري به مقصد قطر نميشود

كش//ورهاي تحريمكنن//ده قطر گفتهاند كه تحريم هوايي آن كشور ش//امل هواپيماهاي كشورهاي ثالث نميشود. سازمان هواپيمايي امارات متحده عربي گفت كه تحريم هوايي عليه قطر صرفا ش//امل هواپيماهاي متعلق به ش//ركتهاي ثبت شده در اين كش//ور اس//ت و به هواپيماهاي كش//ورهاي ثالث عازم قطر تس//ري نميياب//د. مقام//ات هواپيماي//ي دو كشور عربستان س//عودي و بحرين نيز اطالعيههايي با مضمون مش//ابه منتشر كردهاند.

اين سه كشور با متهم كردن دولت قط//ر به حمايت از تروريس//م روابط خود را با اين اميرنشين قطع كردند و يك رشته تحريمهاي اقتصادي را عليه اين كشور به اجرا گذاشتند كه از جمل//ه ش//امل ممنوعيت فعاليت ش//ركتهاي هواپيمايي قطر و عبور هواپيماه//اي آنه//ا از آس//مان اين كشورهاست.

اطالعيهه//اي س//ازمانهاي هواپيمايي اين س//ه كشور در حالي منتشر ميش//ود كه به دليل تحريم اقتصادي وضع شده توسط همسايگان قطر، چند كشور ديگر از جمله ايران و تركيه مقاديري اقالم ضروري شامل مواد غذايي را با هواپيما به آن كشور ارسال كردهاند. روز سهشنبه مراكش ني//ز ضمن تاكيد بر لزوم حل بحران كنون//ي از طريق مذاك//ره گفت كه آماده ارسال مواد غذايي و ساير اقالم ضروري به قطر اس//ت. وزير خارجه قط//ر از عل//ت تصميم كش//ورهاي همس//ايه به قطع رابطه با كشورش اظهار بياطالعي كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.