طبابت در آلمان، مدرسهسازي در ايران

Jahan e-Sanat - - News -

شهرداراصفهاندرجلسهشورايمديريتسازمانپسماندشهردارياصفهان گفت:سال49 مديريتاستراتژيمديريتپسماندشهردارياصفهانبهگونهاي طراحيشدهكهتاسال0041 اصفهانبهشهريبدوندفعپسماندتبديلشود. مهديجمالينژادبابياناينكهبهدنبالاستفادهازروشهاضمقراردادطراحيپايه امكانسنجياوليهشهراصفهانبايكشركتدانماركيدرابتدايسال49 منعقد شد،اذعانداشت:سازمانمديريتپسماندبابرگزاريكميتهفنيتخصصيدر رابطه با تكنولوژي هاضم با دعوت از اساتيد دانشگاه اسناد و مدارك پايه را مورد بررسيقراردادهوبهمطالعهانواعكارخانههايموفقهاضمموجوددردنياپرداخته است.وي تصريح كرد: بررسي مديريت پسماند مبتني بر رويكرد توسعه پايدار، بررسي وضعيت موجود، بهروزرساني آماري، بررسي سابقه كارخانههاي هاضم موفق در دنيا، بررسي انواع روشهاي موجود مديريت مواد آلي پسماند شهري، معرفيوارزيابي12 شركتبرترفعالدرحوزههاضمباخوراكپسماندشهري، بررسي و معرفي معيارهاي تصميمگيري از اقدامات انجام شده در حوزه پسماند است.گفتنياست،دراوايلاسفندماه59 نيزنشستويژهايبهمنظورمعرفي پيشنهادهاينهاييتكنولوژيهايهاضمبيهوازيدرسازمانمديريتپسماند شهرداري اصفهان با حضور شركتهاي خارجي برگزار شد.

به گزارش نوس//ازي م//دارس گيالن، دكتر حس//ين پورخصاليان پزشك ايراني مقيم آلمان درآمد طبابتش در آلمان را صرف اعتالي فرهنگ ايران و مدرسهسازي ميكند. وي گفت: در آلمان پزشكي را فراگرفتم و 63سال است كه در اين كشور بهعنوان ارولوژ و فوق تخصص جراحي كليه و مثانه و ادرار كار ميكنم و در اين سالها كوشيدهام از درآمدم براي اعتالي فرهنگ ايران استفاده كنم. پورخصاليان با بيان اينكه طرحهايش بيشتر صرف بهبود آموزشوپرورش به ويژه توجه به آموزش و پرورش بانوان ميشود، افزود: تاكنون در گيالن يك مدرسه با نام فاطمه پورخصاليان در الهيجان، يك دبيرستان در خرمآباد تنكابن و دو سالن ورزشي براي استفاده خانمها در الهيجان، يك مدرسه در رودبنه، يك مدرسه در دهسر سياهكل بهنام برادرم ساختهام و شش كالس نيز در دبستانهاي الهيجان ساختهام. پورخصاليان هدف از صرف درآمدهايش در راه مدرسهسازي را پيشرفت كشور و بهبود شرايط زندگي مردم ذكر و ابراز اميدواري كرد به روزي برسيم كه كشور به خيري نياز نداشته باشد و منابع موجود براي س//اخت مدارس كافي باش//ند. اين پزشك در مورد اقدامات نيكوكارانه خود در ساير استانهاي كشور گفت: هنگامي كه در آذربايجان زلزله آمد و مدارس را تخريب كرد، داوطلبانه به آنجا رفتم و تعمير پنج دبستان را برعهده گرفتم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.