آييننامه اخذ ماليات جديد از مسكن ابالغ شد

Jahan e-Sanat - - News -

همزمانباشروعفصلرونقبازارمسكن،هياتوزيرانآييننامه41 مادهايرا براي دريافت ماليات از ساخت و فروش مسكن ابالغ كرد. بعد از انتشار بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ملزم شدن سازندگان حقيقي به پرداخت ماليات عملكرد و واكنشهاي گسترده نسبت به اين مصوبه در نهايت هيات وزيران در روزهاي گذشته در همين خصوص به پيشنهاد وزارت اقتصاد آييننامه اجرايي ماده «77» قانون مالياتهاي مستقيم را در 14 ماده تصويب كرد. ماده «2» اين آييننامه تاكيد دارد، درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع آپارتمان حسب مورد مشمول ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود.ماليات بر عملكرد يا همان ماليات بر درآمد به انواعي از ماليات گفته ميشود كه موديان مالياتي پس از تنظيم مبالغ سود و زيان شركت مذبور در يك دوره مالي به ميزان 25 درصد از آن را كه طبق ماده قانوني مشخص شده در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالياتي واريز ميكنند.گفتني است، پيش از اين سازندگان مسكن بر اساس ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم تنها ملزم به پرداخت ماليات نقل و انتقال مسكن بودهاند. در شرايط فعلي با توجه به تصويب آييننامه اجرايي ماده «77» قانون يادشده عالوه بر ماليات نقل و انتقال پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي فعال در صنعت ساختمان نيز الزامي شد.

همچنين تبصره »يك« ماده «6» آييننامه مذكور تاكيد دارد، اولين نقل و انتقال قطعي امالك متعلق به اشخاص حقيقي كه بيش از سه سال از صدور پايان كار آنها گذشته باشد، صرفا مشمول پرداخت ماليات موضوع ماده «59» قانون مالياتهاي مستقيم است.

به گزارش تس//نيم، در روزهاي اخير برخي رس//انههاي نزديك به دولت از پلكاني ش//دن دريافت ماليات ساخت و فروش مسكن خبر دادهاند. بر اساس اين اخبار سازندههاي حقيقي متناسب با ميزان درآمد كه در سه سطح »تا 50 ميليون تومان«، »تا 100 ميليون« و »بيش از 100 ميليون« طبقهبندي شده، براي پرداخت اين نوع ماليات، مشمول نرخهاي ‪20 51،‬ و 25 درصد خواهند شد. اين در حالي است كه متن مصوبه هيات دولت هيچگونه اشارهاي به اين موضوع نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.