ركورد بارگيري محمولههاي صادراتي در مجتمع بندري امام خميني)ره(

Jahan e-Sanat - - News -

براي نخستينبار در مجتمع بندري امام خميني)ره(، فرآيند بارگيري همزمان هفت فروند كشتي صادراتي در خردادماه سالجاري با موفقيت انجام و ركورد بينظيري در اين خصوص ثبت شد.

معاون دريايي و بندري اداره كل بنادر و دريانوردي خوزستان ضمن اعالم اين خبر گفت: در راستاي اجراي سياستهاي كالن اقتصادي كشور مبني بر توسعه اقتصاد مقاومتي و با هدف تالش براي تامين بخش عمدهاي از زنجيرههاي صادرات كاال و ارائه امكانات و تسهيالت مناسب بندري به صادركنندگان، مديريت بارگيري همزمان محمولههاي صادراتي هفت فروند كشتي شامل انواع محمولهها از قبيل آهنآالت، سنگآهن، سيمان خاكستري و مالس نيشكر ضمن رعايت استانداردهاي مطلوب انجام شد.

گرايلو در ادامه افزود: اين محمولهها جمعا به وزن حدود 200 هزار تن به وسيله هفت فروند كشتي، شامل سه فروند كشتي ويژه حمل آهنآالت، دو فروند كشتي ويژه حمل سنگآهن، يك فروند كشتي ويژه حمل سيمان خاكستري و يك فروند كشتي ويژه حمل مالس نيشكر، بارگيري و به ساير كشورها حمل و صادر شد.

يادآور ميشود مجتمع بزرگ بندري امام خميني)ره( با وجود ترافيك باالي تخليه و بارگيري، بدون هيچگونه توقفي، خدمات الزم را به كشتيهاي صادراتي ارائه داده و در اين زمينه، قابليت افزايش تعداد كشتيها و ارائه خدمات مطلوب را در موعد مقرر داراست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.