2 دو انتصاب در شركت برق منطقهاي خوزستان

Jahan e-Sanat - - News -

سعيد برادران، مشاور مديرعامل شركت برق منطقهاي خوزستان در امور طرح و سرمايهگذاري توسط رييس هياتمديره و مديرعامل شركت توانير بهعنوان يكي از اعضاي كارگروه تامين مالي طرحهاي انتقال در شركت توانير منصوب شد.

آرش كردي در اين حكم انتصاب آورده است: با توجه به اهميت موضوع تامين منابع مالي در پيشبرد اهداف سند چشمانداز و همچنين شرايط كنوني صنعت برق، به موجب اين حكم براي مدت دو سال بهعنوان عضو كارگروه تامين منابع مالي طرحهاي انتقال نيروي برق منصوب ميشويد تا با هماهنگي معاونت برنامهريزي و امور اقتصادي اين شركت انجام وظيفه كنيد.

همچنين محمود دشتبزرگ، مديرعامل شركت برق منطقهاي خوزستان در حكمي مهدي ابوعلي گلهداري را بهعنوان معاون طرحهاي توسعه برق منصوب كرد.

وي در اين حكم انتصاب تصريح كرده است: اميد است با استعانت از خداوند متعال و رعايت تقواي الهي ضمن برنامهريزي دقيق و تعامل موثر در بهرهگيري از ظرفيتهاي موجود نسبت به انجام وظايف محوله در راستاي تحقق اهداف شركت و خدمت به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران موفق و مويد باشيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.