سهشرطايرانبرايازسرگيريپروازهاينجف

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي با بيان اينكه ايرالينهاي ايراني با برگشتن اوضاع به حالت عادي خود هيچ مشكلي براي تداوم پروازها به نجف ندارند، اعالم كرد: در صورتي كه مشكالت اين فرودگاه در سه حوزه برطرف شود، ميتوان اين پروازها را از سر گرفت.مقصود اسعدي ساماني در گفتوگو با ايسنا ضمن اشاره به وضع حقوق و عوارض فرودگاهي جديد در فرودگاه نجف اظهار كرد: يكي از مسايلي كه بايد در اين فرودگاه حل شود، مربوط به عوارض ميشود كه از ايرالينها و مسافران گرفته شده و شرايط را براي تداوم برنامههاي پروازي دشوار كرده است.وي ادامه داد: در كنار بحث نرخ هندلينگ فرودگاهي در نجف نياز به تغيير و تحول دارد كه اميدواريم در جريان مذاكرات سازمان هواپيمايي ايران با مسووالن اين فرودگاه شرايط بار ديگر تغيير كند.دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي با اشاره به لزوم تغيير رفتارهايتبعيضآميزموجوددرفرودگاهنجفبرايهواپيماهايايرانيتصريح كرد: در طول روزهاي گذشته مذاكراتي براي تغيير در اين شرايط مطرح شده و اميدواريهايي نيز وجود دارد. هر چند تا زماني كه اظهارنظر قطعي صورت نگيرد، برنامه ما تغييري نخواهد كرد.اسعدي ساماني در پاسخ به اين سوال كه آيا ايرالينهاي ايراني در ديگر فرودگاههاي عراق نيز با مشكالتي مواجه هستند گفت: ما طبق موافقتنامه دوجانبه ميان ايران و عراق امكان انجام 91 برنامه پروازي در طول هفته را داريم كه در كنار فرودگاه نجف به ديگر فرودگاههاي عراق انجام ميشود. در حال حاضر پروازهاي ما به شهرهايي مانند بغداد، سليمانيه و اربيل در دستور كار است و هيچ مشكل و محدوديتي نيز پيش روي آنها قرار ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.